Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Αεροφωτογραφία


Όλοι αυτοί οι χώροι γύρω από την Μονή ήταν εκτάσεις καλλιεργήσιμες, κυρίως με ελαιόδενδρα και αμπελώνες, οι οποίες ανήκαν σ'αυτήν, και οι οποίες μετά το 1838, με την εγκατάστασιν της Πρωτευούσης του αναγεννηθέντος Έθνους στην Αθήνα, δωρήθηκαν από την Μονή στο ανασυνιστώμενο Κράτος.