Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Εὐχὲς ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει


Ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ Νέου Ἔτους τῆς χρηστότητος Κυρίου, εὔχομαι ἐκ βάθους ψυχῆς εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πατέρας τῆς Μονῆς, νὰ εἶναι ἔτος πλῆρες ὑγείας καὶ πλῆρες πνευματικῆς ἰσχύος, ὥστε νὰ καρποφοροῦμεν ἅπαντες ἔργα ἀγαθὰ καὶ ἱερὰ ἐν τῷ Ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου, κατὰ τὴν ἀποστολὴν καὶ τὴν κλῆσιν ἡμῶν, νὰ ἐργαζώμεθα δὲ προθύμως "τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας", εἰς δόξαν Θεοῦ.
 

Εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς φίλους τῆς Μονῆς δέ, οἱ ὁποῖοι ἀνελλιπῶς συμπροσεύχονται μαζί μας εἰς τοὺς καθημερινοὺς Ὄρθρους, Ἑσπερινοὺς καὶ Ἀπόδειπνα, καὶ συμμετέχουν μὲ ἐλικρινῆ πόθον καὶ εὐλάβειαν εἰς τὰς κατὰ μῆνα Ἀγρυπνίας, εὔχομαι ὑγείαν καὶ ἀγάπην οἰκογενειακήν, θεῖον φωτισμὸν καὶ πρόοδον στὰ τέκνα αὐτῶν, ἐνίσχυσιν δὲ ἄνωθεν εἰς τὸν ἀγῶνα των, τὸν τόσον δυσχερῆ κατὰ τὰς ἡμέρας μας, μὲ πίστιν ἀκράδαντον ὅτι ὁ Παντοκυβερνήτης καὶ Ζωοδότης Κύριος δὲν θὰ ἀφήση τὸν λαόν Του καὶ θὰ περισώση βεβαίως τὴν προσφιλῆ εὐλαβῆ Πατρίδα μας.
 

ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη
Ἀρχιμ.Ἰάκωβος Μπιζαούρτης