Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Εσωτερικός Κανονισμός της Μονης


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ες τ νομα τς γίας μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος.

χοντες π ψιν τ ρθρον 39 παρ. 4 το Νόμου 590/77, «Περ Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος», προβαίνομεν ες τν σύνταξιν το παρόντος σωτερικο Κανονισμο τς  ερς Μονς σωμάτων-Πετράκη, ποία εναι νδρῴα κα λειτουργε κατ τ διόρρυθμον σύστημα.
παρν Κανονισμς διέπει τ τς ργανώσεως τς ερς Μονς, προαγωγς το πνευματικο βίου κα διοικήσεως ατς, συμφώνως πρς τς μοναχικς παγγελίας κα τος περ μοναχικο βίου ερος Κανόνας κα παραδόσεις τς ρθοδόξου κκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´
ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
ρθρον 1
α) ερ Μον δρύθη τ 1678 π τν ερομόναχον κα ατρν Παρθένιον Πετράκην.
Τν 7ην Φεβρουαρίου κάστου τους, ορτήν τοῦ γίου Παρθενίου πισκόπου Λαμψάκου, ερ Μον ναμιμνσκεται διαιτέρως το νακαινιστο ατς Παρθενίου Πετράκη. π τν χει καθιερωθῆ, κατ τν μέραν ταύτην ν τελται μετ τν Θείαν Λειτουργίαν Μνημόσυνον πρ ναπαύσεως τν ψυχν το νακαινιστο κα τν διατελεσάντων Καθηγουμένων, ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν τς ερς Μονς.
Τ Καθολικόν της, πο εναι κα Συνοδικν παρεκκλήσιον, κα γενικς Μονή, καθς ερίσκεται ες τ κέντρον τς πόλεως τν θηνν, πιδιώκει ν εναι χρος πνευματικς τροφοδοσίας τν πιστν μ τν μυστηριακν ζων κα τν βίωσιν τς ρθοδόξου λατρείας.
β) Τελε κατ τ ριζόμενα δι το ρθρου 39 παρ. 6 το Νόμου 590/77 π τν πνευματικήν, διοικητικν ποπτείαν κα λεγχον το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν.
γ) Εναι κ το Νόμου Νομικν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.

ρθρον 2
ερ Μον παγομένη ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν τελε π τν κανονικν δικαιοδοσίαν το Κυριάρχου ρχιεπισκόπου θηνν.
Συγκεκριμένως ρχιεπίσκοπος θηνν:
α) Μνημονεύεται ν πάσαις τας ερας κολουθίαις, ς ρίζει τάξις τς κατ᾿ νατολς ρθοδόξου το Χριστο κκλησίας, ν τε τ ερ Μον κα τος Μετοχίοις Ατς.
β) σκε τν νωτάτην πνευματικν ποπτείαν π τς ερς Μονς κα ποπτεύει δι τν πιστν φαρμογν τν ερν Κανόνων κα το παρόντος Κανονισμοῦ.
γ) Καθιστ δι᾿εδικς τελετς τν π τς δελφότητος κλεγέντα γούμενον.
δ) Παρέχει τν ελογίαν το δι τν κουρν τν Δοκίμων ς Μοναχν.
ε) Τελε τς χειροτονίας τν Κληρικν μελν τς δελφότητος, μετ π πρότασιν το γουμενοσυμβουλίου.
στ) Παρέχει δειαν πουσίας μέχρις νς μηνός, δι τν λληνικν πικράτειαν, ες τος Μοναχούς.
ζ) γκρίνει τν μετάπεμψιν δελφο τινος ες τέραν ερν Μονν κα γκαταβίωσιν δελφο τέρας Μονς ες τν ερν Μονήν.
η) σκε πειθαρχικν λεγχον κατ παντς παρεκτρεπομένου ερομονάχου Μοναχο τς ερς Μονς κατ τος ερος Κανόνας κα τος κκλησιαστικος Νόμους κα παραπέμπει ατν ες τ ρμόδιον κκλησιαστικν Δικαστήριον.
θ) σκε λεγχον π τς οκονομικς διαχειρίσεως ς πρς τν νομιμότητα ατς, συμφώνως πρς τ ρθρον 39 παρ. 6 το Νόμου 590/77.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´
ΠΕΡΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ρθρον 3
α) δελφότης τς ερς Μονς ποτελεται π Μοναχούς, εροδιακόνους κα ερομονάχους.
β) Μέλος τς δελφότητος καθίσταται δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου κα μετ᾿ γκρισιν το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν ποστάς, τν κατ τν κρίσιν το γουμενοσυμβουλίου δοκιμασίαν λαϊκς δι τς κουρς, ς κα ξ τέρας Μονς κανονικς κα νομίμως προερχόμενος Μοναχός, εροδιάκονος ερομόναχος, ποδεχόμενος δι᾿γγράφου δηλώσεώς του πρ τς γγραφς το ες τ Μοναχολόγιον τν παρόντα Κανονισμόν.
γ) χρόνος δοκιμασίας το λαϊκο ποψηφίου Μοναχο δι κουρν το δη κεκαρμένου, οουδήποτε βαθμο, δι τν γγράφην ες τ Μοναχολόγιον ποτελεῖ δικαίωμα το γουμενοσυμβουλίου κα εναι νάλογος τς προσαρμοστικότητος το δοκιμαζομένου πρς τ Μοναχικ θέσμια.
δ) καστος δελφς τς ερς Μονς ποχρεοῦται προφασίστως, ν πιτελ τ νατιθέμενα ες ατν παρ το γουμένου διακονήματα, ετε ες τν ερν Μονν ετε ες τ Μετόχια ατς.
ε) Μέλος τς δελφότητος δύναται μετ᾿δειαν το γουμενοσυμβουλίου, ν προσφέρ πηρεσίαν ες λλην Μητρόπολιν τς κκλησίας τς λλάδος, διατηρουμένου ες πσαν περίπτωσιν το δικαιώματος το γουμενοσυμβουλίου ν νακαλέσ τν χορηγηθεῖσαν π τούτου δειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
γούμενος
ρθρον 4
γούμενος σκεῖ τν καθόλου πνευματικν ποπτείαν π τς ερς Μονς.
Εδικώτερον κατ τν σκησιν τν καθηκόντων κα ρμοδιοτήτων του, πνευματικν κα διοικητικν:
α) Προτείνει ες τ γουμενοσυμβούλιον τν πρόσληψιν δοκίμων κα τν κουρν Μοναχν ς κα τν ες ερωσύνην προαγωγν τν δελφν τς Μονς.
β) κπροσωπε τν ερν Μονν νώπιον πάσης κκλησιαστικς κα Κρατικς ρχς, Δικαστηρίου κα παντς τρίτου. πογράφει πάντα τ γγραφα κα Πρακτικά, ντολς δι δαπάνας κα εσπράξεις, ς κα τ ντάλματα δι᾿νάληψιν χρημάτων.
γ) Συγκαλε τ γουμενοσυμβούλιον κα τν λομέλειαν τς δελφότητος κα προεδρεύει ατν.
δ) λέγχει τ Ταμεον, τν Γραμματείαν, τν Διαχείρισιν κα τ Μετόχια τς ερς Μονς.
Τν γούμενον πόντα κωλυόμενον ντικαθιστ ναπληρωτής του, ριζόμενος δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου.
Ες περίπτωσιν παραιτήσεως, προαγωγς θανάτου το γουμένου, καθήκοντα γουμένου κτελε πρτος γουμενοσύμβουλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´
ρθρον 5
α) γούμενος κλέγεται π τν γγεγραμμένων ες τ Μοναχολόγιον ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, τν πηρετούντων ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν, ἐὰν ες τν ερν Μονν γκαταβιοῦν τουλάχιστον πέντε δελφοί.
λλως διορίζεται κατ τ ριζόμενα δι το Ν. 590/77 ρθρον 39 παρ. 5 π το ρχιεπισκόπου θηνν κα διορισμς το σχύει, καθ᾿σον χρόνον ο γκαταβιοῦντες δελφο εναι λιγώτεροι τν πέντε. Συμπληρουμένου το ς νω ριθμο γκαταβιούντων, γίνεται κλογή.
β) γκαταβιοῦντες δελφο θεωρονται κα ο ες τ Μετόχια τς ερς Μονς πηρετοντες, κατόπιν ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου.

ρθρον 6
α) κλογ γουμένου γίνεται π τν χόντων δικαίωμα ψήφου δελφν, ντὸς δέκα (10) μέρῶν, π τς καθ᾿οονδήποτε τρόπον κενώσεως τς θέσεως το γουμένου κα πραγματοποιεῖται δι μυστικς ψηφοφορίας ντός τοῦ Καθολικο τς ερς Μονς, μετ τν Θείαν Λειτουργίαν, κεκλεισμένων τν θυρν. παρτία δι τν κλογν πάρχει, ἐὰν παρίσταται τ μισυ τν χόντων δικαίωμα ψήφου σν νας.
Τς δελφότητος προεδρεύει πρτος τν γουμενοσυμβούλων κα συμπληροται Τριμελς πιτροπ δι το χοντος τ πρεσβεα ερωσύνης.
πρόσκλησις δι τν κλογν κοινοποιεῖται γγράφως κα παραλαμβάνεται μ γγραφον πόδειξιν παραλαβς.
β) Δικαίωμα ποψηφιότητος δι τν θέσιν το γουμένου χουν ο ες τ Μοναχολόγιον τς ερς Μονς γγεγραμμένοι ερομόναχοι, ο πηρετοντες ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν, ποκλειομένων τν εροδιακόνων κα Μοναχν.
γ) κλογ ρχεται δι τς ναγνώσεως τν νομάτων τν παρόντων.
δ) Πρτος ψηφίζει νεώτερος ες βαθμν κα πρεσβεα.
ε) Τ πρς κλογήν του γουμένου ψηφοδέλτια κα ο φάκελοι, φέρουν τν μεγάλην σφραγδα τς ερς Μονς κα τν μονογραφν το Προέδρου τς Συνελεύσεως.
καστος δελφς εσέρχεται ες τ ερν Βμα, ες τ Διακονικν το ποίου κα π το δεξιο κλίτους ερίσκεται ψηφοδόχος λεγμένη π τν ν τ Συνελεύσει δελφν κα σφραγισμένη δι᾿σπανικο κηρο. κε ναγράφει τ νομα κα τ πώνυμον τς προτιμήσεώς του, θέτει τοτο ντς το φακέλου κα τ ίπτει ντς τς σφραγισμένης ψηφοδόχου.
στ) Χρέη Γραμματέως κατ τν Γενικν Συνέλευσιν κτελεῖ πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου ριζόμενος.
ζ) διαλογ πραγματοποιεῖται π τς πιτροπς, παρουσίᾳ τν ψηφισάντων δελφν. γούμενος κλέγεται συγκεντρώσας τν πλειοψηφίαν τν παρόντων.
η) Ες περίπτωσιν σοψηφίας προτιμται χων τ πρεσβεα ερωσύνης.
θ) Δι τν κλογν συντάσσεται Πρακτικόν, ες τ ποον ναφέρεται τ ποτέλεσμα τς κλογς κα τ ποον πογράφεται π πάντων τν συμμετασχόντων ες τν κλογήν.
ι) Ες τ ατ πρωτόκολλον καταχωρονται κα α τυχν νστάσεις, προβαλλόμεναι κατ το κύρους τς κλογς.
ια) Τ πρωτόκολλον κλογς ποβάλλεται ντς πέντε (5) μέρων ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν πρς πικύρωσιν, στις ποφαίνεται κα π τν τυχν νστάσεων, κδίδων κα τν σχετικν πρξιν τιολογημένην γκρίσεως μ τς κλογς.
ιβ) νστάσεις πρ κα διαρκούσης τς κλογς μετ τ ποτέλεσμα ατς συζητοῦνται μέσως π πάντων τν ψηφισάντων δελφν κα ποῤῥίπτονται δι Πρακτικο τιολογημένου, φ᾿σον πόφασις ληφθ μ πλειοψηφίαν τν παρόντων.
ιγ) Ο μμένοντες ες τν νστασιν δύνανται ν προσφύγουν ντὸς 48 ρν π τς ρας τς λήξεως τς Συνεδριάσεως τς δελφότητος, ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, στις δι πράξεως δέχεται ποῤῥίπτει τν νστασιν ντὸς δέκα (10) μερῶν π τς καταθέσεως ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´
ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ρθρον 7
α) Τ γουμενοσυμβούλιον ποτελεται π δύο Αρετ Μέλη, κλεγόμενα π τν γγεγραμμένων ες τ Μοναχολόγιον ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, δελφν τς ερς Μονς κα πηρετούντων ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν.
θητεία τν κλεγέντων εναι πενταετς κα δύνανται ν πανεκλεγοῦν.
β) Δικαίωμα ποψηφιότητος χουν παντες ο γγεγραμμένοι ες τ Μοναχολόγιον ερομόναχοι, εροδιάκονοι κα Μοναχοί, ο πηρετοντες ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν.
γ) κλογ τν Μελν το γουμενοσυμβουλίου γίνεται ες μίαν κα μόνον ψηφοφορίαν, κατ τν ποίαν κλέγονται ο λαβόντες τς περισσοτέρας ψήφους.
Ες περίπτωσιν σοψηφίας κατ τν κλογν προτιμται μεταξ τν ερομονάχων χων τ Πρεσβεα χειροτονίας ες ερέα, μεταξ ερομονάχων, εροδιακόνων Μοναχν, κατ βαθμν νώτερος, μεταξ δ Μοναχν χων τ Πρεσβεα κουρᾶς.
δ) δελφς ποος λαβε κατ τν κλογν τν γουμενοσυμβούλων ψήφους κα κατετάγη τρίτος κατὰ σειρν (πιλαχών), καθίσταται ναπληρωματικς γουμενοσύμβουλος. Οτος ναλαμβάνει καθήκοντα ες περίπτωσιν κενώσεως, καθ᾿οονδήποτε τρόπον, θέσεως γουμενοσυμβούλου κατ τν διάρκειαν τς πενταετος θητείας ατο.
ε) κλογα δι τν νάδειξιν γουμενοσυμβούλων διεξάγονται τ δεύτερον δεκαπενθήμερον τοΝοεμβρίου, λλ ο κλεγησόμενοι ναλαμβάνουν καθήκοντα τν 1ην ανουαρίου το μέσως πόμενου τους.
στ) τρόπος κλογς τν γουμενοσυμβούλων πραγματοποιεῖται μοίως μ τν τρόπον κλογῆς τοῦ γουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´
ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ρθρον 8
Τ γουμενοσυμβούλιον τς ερς Μονς συνεδριάζει τακτικς παξ τς βδομάδος, κτάκτως δέ, φ᾿σον παρίσταται νάγκη κα κληθ π το γουμένου.
Τ γουμενοσυμβούλιον προεδρευόμενον πὸ τοῦ γουμένου, σκε τν Διοίκησιν τς ερς Μονς ες πάντας τος τομες. Διοικε κα διαχειρίζεται τν ν γένει περιουσίαν ατς, ποδέχεται ποποιεται δωρες κληρονομίας, συνάπτει δάνεια, προβαίνει ες γορς κα πωλήσεις κα γενικς ποφασίζει περ πάσης ποθέσεως κα παντς πράγματος τς ερς Μονς, τηρουμένων τν π τν σχετικν Νόμων ριζομένων.

ρθρον 9
Εδικώτερον τ γουμενοσυμβούλιον ποφασίζει, προτάσει το γουμένου:
α) Περ προσλήψεως Δοκίμων,
β) Τς κουρς τν Μοναχν,
γ) Περ προτάσεως ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν δι τν χειροτονίαν τν δελφν κα πονομς φφικίων,
δ) Περ πάσης δαπάνης,
ε) Περ προσλήψεως ργατικο προσωπικο πάσης εδικότητος δι τς νάγκας τς ερς Μονς κα
στ) Περ το Προϋπολογισμο κα πολογισμο τς ερς Μονς συντάσσον ατούς.

ρθρον 10
Τ γουμενοσυμβούλιον συντάσσει τν Προϋπολογισμν τς Μονς, τν ποον ποβάλλει ες τν ερν ρχιεπισκοπν πρς γκρισιν.
πίσης συντάσσει τν πολογισμόν, τν ποον ποβάλλει ες τν ερν ρχιεπισκοπν πρς λεγχον.
μφότεροι συντάσσονται κα ποβάλλονται ντς τν νομίμων προθεσμιν.

ρθρον 11
Τ γουμενοσυμβούλιον ξουσιοδοτεῖ τν γούμενον:
α) Δι τν διακίνησιν τν κονδυλίων το Προϋπολογισμο κα
β) Δι τν παράστασιν κα κπροσώπησιν τς ερς Μονς νώπιον πάσης κκλησιαστικς, Πολιτικς, Δικαστικς κα λλης ρχς.

ρθρον 12
Τ γουμενοσυμβουλιον τηρε τ ξς Βιβλία:
1. Βιβλίον Πρακτικν δελφότητος.
2. Βιβλίον Πρακτικν γουμενοσυμβουλίου.
3. Πρωτόκολλον εσερχομένων κα ξερχομένων γγράφων.
4. Μοναχολόγιον.
5. Βιβλίον Ταμείου.
6. Βιβλίον κινητς περιουσίας τς ερς Μονς.
7. Κτηματολόγιον κινήτου Περιουσίας τς ερς Μονς κα
8. Πν τερον Βιβλίον προβλεπόμενον π τν σχυουσν δι τ Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεων.

ρθρον 13
παντα τ νωτέρω Βιβλία φυλάσσονται ες τ Γραφεα τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´
ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
ρθρον 14
α) Δόκιμος Μοναχς εναι πς π σκοπ γκαταβιώσεως προσερχόμενος ες τν ερν Μονν κα τελν π δοκιμασίαν πρς κατάδειξιν τς βαθείας ατο πιθυμίας πρς κατάταξίν του ες τν Μοναστικν Πολιτείαν. Δι ν γίνῃ τις δεκτς ς Δόκιμος, πρέπει ν εναι νήλικος, ν χ κπληρώσει τς στρατιωτικς ποχρεώσεις του νομίμως ν χ παλλαγεῖ ατν.
β) χρόνος δοκιμασίας εναι τριετής, δύναται μως οτος ν συντμηθ.
γ) πρόσκλησις, πιβλέψις κα ποπομπ τν Δοκίμων, νήκουν ες τν ποκλειστικν ρμοδιότητα τοῦ γουμενοσυμβουλίου.
δ) Ο Δόκιμοι Μοναχο μ ντες τέλειοι Μοναχοί, δὲν νήκουν ες τν δελφότητα, οτε παρίστανται ες τς Συνελεύσεις ατς.
ε) Ο Δόκιμοι κατ τν χρόνον τς δοκιμασίας τν προσφέρουν διάφορα διακονήματα ες τν ερν Μονήν, συμφώνως πρς τς ντολάς τοῦ γουμένου.

ρθρον 15
ταν τ γουμενοσυμβούλιον, κατόπιν εσηγήσεως το γουμένου κρίν, τι πέστη ὁ καιρς τς κουρς, ναφέρει γγράφως ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, δι ν παράσχ οτος τν ελογίαν Του.

ρθρον 16
Τ γουμενοσυμβούλιον φείλει, πως να μνα πρ τς κουρς το Δοκίμου, γνωστοποιήσῃ εἰς ατν γγράφως, τι μετ τν κουρν ατο ς Μοναχο, πασα τυχν περιουσία του θ νήκῃ ες τν ερν Μονήν, συμφώνως πρς τ π το εδικο Νόμου ριζόμενα.

ρθρον 17
εσδοχ οουδήποτε προσώπου κα γγραφ ατο μεταξ τν Δοκίμων, θ γίνεται κατόπιν ποβολς γγράφου ατήσεως, ες τν ποίαν θ ναφέρεται ητς, τι λευθέρως κα βιάστως προτίθεται ν καταταγ ες τν Μοναστικν Πολιτείαν κα ποδέχεται τν Κανονισμν τς ερς Μονς.

ρθρον 18
περχόμενος δελφς κ τς Μονς, δύναται ν λάβ μεθ᾿αυτο παντα τ προσωπικά του εδη, τ ποα εσήγαγε κατ τν λευσιν ατο ες τν ερν Μονν πέκτησε μετ ταύτην. παγορεύεται πιστροφ οαδήποτε ποζημίωσις δι μεταβιβασθέντα π᾿ατο ες τν ερν Μονν περιουσιακ στοιχεα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
ρθρον 19
σειρ τν Μοναχν καθορίζεται εραρχικῶς ς κολούθως:
1) γούμενος κα τ Μέλη το γουμενοσυμβουλίου προηγονται πάντων.
2) Μεταξ τν κληρικν προηγεται κατ βαθμν τς ερωσύνης φφικίου νώτερος. π σων προηγεται χων τ πρεσβεα τς χειροτονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
ρθρον 20
α) Ο γκαταβιοῦντες δελφο ποχρεοῦνται, πως καθ᾿κάστην συμμετέχουν ες τν ρθρον, τν σπερινὸν κα τ πόδειπνον, φ᾿σον κατ τν ραν τν ς νω κολουθιν, δν χουν νειλημμένας ποχρεώσεις κτς Μονς δν κωλύονται λόγ σθενείας δν καλύπτονται π δείας τοῦ γουμένου.
γούμενος ποχρεοῦται, πως παρακολουθ τν συμμετοχν τν δελφν ες τς ερς κολουθίας κα ναφέρ ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον τος συστηματικς κα νευ ποχρντος λόγου πουσιάζοντας ξ ατν.
β) δελφς προκειμένου ν πουσιάσῃ κ τς ερς Μονς περισσότερον τς μις μέρας, ποχρεοῦται πως ζητ δειαν π τν γούμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι´
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 21
α) Τ Καθολικν τς ερς Μονς χει νυψωθῆ, κατόπιν ποφάσεως τς ερς Συνόδου ες «Συνοδικν Παρεκκλήσιον το τελεσθαι ν ατ πάσας τς κατ τ διορισμένα Συνοδικς ερουργίας τε κα λοιπς τιμίας Μυσταγωγίας».
β) Τ κελλία τς ερς Μονς προορίζονται ποκλειστικς κα μόνον δι τν διαμονὴν τν ν τ ερ Μον γκαταβιούντων ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, δι τν στέγασιν τν Γραφείων τς ερς Μονς, ς κα δι τ παραίτητον βοηθητικν προσωπικόν. διάθεσις κελλίου ες πν τερον πρόσωπον παγορεύεται.
γ) παραμον κα διανυκτέρευσις οουδήποτε ες τ κελλία τν δελφν παγορεύεται νευ τς δείας τοῦ γουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ´
ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΩΝ
ρθρον 22
ερ Μον διατηρε Μετόχια ες τν περιοχν τς ττικς, ετε ες τν ρχιεπισκοπικν περιφέρειαν ετε ες τς περιφερείας λλων Μητροπόλεων. λειτουργία γενικς τν Μετοχίων ς κα διαχείρισις νήκει ες τ γουμενοσυμβούλιον.
λειτουργία Μετοχίων ες λλην Μητροπολιτικν περιφέρειαν, προϋποθέτει τν κανονικν δειαν το πιχωρίου ρχιερέως.

ρθρον 23
Δι τ Μετόχια σχύουν τ σχύοντα κα ες τν ερν Μονήν. δελφς πηρετν ες Μετόχιον τς ερς Μονς συγκαταριθμεῖται ες τος γκαταβιοῦντας δελφος κα σχύουν ς πρς ατν πάντα τ ες τν παρόντα Κανονισμν ριζόμενα.

ρθρον 24
Ες τ Μετόχια μνημονεύεται παραιτήτως ρχιεπίσκοπος θηνν ς κυρίαρχος ρχιερες κα γούμενος τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB´
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
ρθρον 25
ερ Μον σκεῖ κοινωνικν κα φιλανθρωπικν δραστηριότητα, ναλόγως τν οκονομικν δυνατοτήτων ατς.
Συγκεκριμένα:
α) Χρηματοδοτε κδόσεις θικοθρησκευτικοῦ περιεχομένου.
β) Παρέχει σπουδαστικς ποτροφίας ες πτωχούς, πιμελες σπουδαστς κα μηνιαῖα βοηθήματα ες ναξιοπαθοῦντας, τν ποίων τ ψος κα διάρκεια καθορίζονται πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου, ναλόγως τν οκονομικν δυνατοτήτων τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ´
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 26
α) Πς δελφός, χων ξ οασδήποτε πηγς εσόδημα σον τουλάχιστον πρς τν χορηγουμένην ελογίαν π τς ερς Μονς κα ναλόγως τν κάστοτε ατς δυνατοτήτων, δν δικαιοται τς ελογίας (πίδομα).
Λαμβάνει ελογίαν τς ερς Μονς (πίδομα) καθοριζόμενον κάστοτε, κατ τς οκονομικς δυνατότητας τς ερς Μονς π το γουμενοσυμβουλίου, δι τς προσωπικάς του μικροανάγκας, δελφς μ λαμβάνων ξ λλης πηγς.
β) Οαδήποτε κινητ κίνητος περιουσία θελεν ερεθῆ ες τν κατοχν ποβιώσαντος δελφο τινος φέρεται π᾿νόματί του, περιέρχεται ες τν ερν Μονν κατ τς σχυούσας Διατάξεις.

ρθρον 27
Τς προσόδους τς ερς Μονς ποτελον:
α) π τς δρύσεως τς ερς Μονς κίνητος κτηματικ περιουσία ατς, συμφώνως πρς τος Κώδικας ατς.
β) Τ γορασθέντα δωρηθέντα κτισθέντα στικ ς κα γροτικ κίνητα.
γ) Α εσπράξεις κ πωλήσεως κηρο.
δ) κ διαφόρων δωρεν Κληρονομιν προσφορν.
ε) κ τν διαφόρων κδόσεων.
στ) κ τς ξιοποιήσεως τς κτηματικς περιουσίας.
ζ) κ τν λατομείων: Ετε ταν τατα λειτουργον, ετε κ τς λατύπης πιχωματώσεως τούτων, ταν ατ ργον.
η) Πσα λλη πρόσοδος κ νομίμου πηγς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ´
ΠΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 28
ερ Μον χει στρογγυλν σφραγδα, χουσα ες τ κέντρον γχαραγμένον τν Τίμιον Σταυρν κα γύρωθεν τν πιγραφν «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ».

ρθρον 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IE´
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρθρον 29
παρν σωτερικς Κανονισμς συνετάγη συμφώνως πρς τ ριζόμενα δι το ρθρου 39 παρ. 4 το Ν. 590/77 «Περ Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος» πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου, τ ποον ποτελεται πό τοῦ γουμένου ρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου ουμελιώτου κα τν γουμενοσυμβούλων: ρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Γρηγοριάδου κα ρχιμανδρίτου Βασιλείου Γιαννακάκη.

ρθρον 30
Πν θέμα μ προβλεπόμενον πὸ τοῦ Κανονικο Δικαίου, τς Νομοθεσίας κα το παρόντος σωτερικο Κανονισμοῦ, υθμίζεται δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου γκρινομένης πὸ τοῦ Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν.
Τροποποίησις το παρόντος γίνεται κατόπιν προτάσεως το γουμενοσυμβουλίου, δι πλειοψηφίας τν Μελν τς δελφότητος κα γκρίσεως πὸ τοῦ ρχιεπισκόπου θηνν.
παρν σωτερικς Κανονισμς σχύει μετ τν δημοσίευσίν του ες τ πίσημον Δελτίον τς κκλησίας τς λλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

ν θήναις τ 15 Αγούστου 1982

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ρχιμ. Χρυσόστομος ουμελιώτης

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ρχιμ. Χρυσόστομος Γρηγοριάδης
ρχιμ. Βασίλειος Γιαννακάκης