Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

στήν Κοίμηση του Καθηγητού Στυλ.Παπαδόπουλου


Με συγκίνηση η Μονή μας συμμετέσχε στην εκδημία του σεβαστού Καθηγητού της Πατρολογίας κ.Στυλιανού Παπαδόπουλου.
Τον εμνημόνευσε ιδιαίτερως κατά τα Τριήμερά του σήμερα και τον μνημονεύει επίσης εις το Ιερόν Σαρανταλείτουργον, το οποίον καθημερινώς τελείται εν τη Μονή.

Ο μεταστάς (εις ηλικίαν 79 ετών) υπήρξε κεφάλαιον για την Θεολογίαν και για την Εκκλησίαν.
Η ενασχόλησίς του με τους Πατέρας δεν ήταν επιστημονικού ενδιαφέροντος ή υπόθεσις ακαδημαϊκής αυτοπροβολής, αλλά βίωμα βαθύ της ευσεβείας του.
Εμελέτησε και βιογράφησε με εξαιρετική επιτυχία και ενάργεια τους μεγάλους πατέρας, ιδίως τον "πληγωμένο αετό" τον Αγ.Γρηγόριο τον Θεολόγο.
Επίσης, υπήρξε και ο πρώτος βιογράφος του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, περί του οποίου είχε ομιλήσει σε Σύναξη των πατέρων της Μονης μας τον Απρίλιο του 2006.

 
Άλλωστε, δεν έπαυσε και να υπηρετεί το λειτουργικό κήρυγμα, ιδίως στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής οδ.Ακαδημίας.

Φαίνεται, ότι στην επιθανάτιο κλίνη του έλαβε και το μοναχικό σχήμα με το όνομα Γεράσιμος και διά τούτο, μετά την εξόδιον Ακολουθίαν εις τον Πανεπιστημιακόν Ναόν της Καπνικαρέας, μετεφέρθη στην Μονή Δοχειαρίου του Άθω, και ετάφη εκεί, καθόσον μάλιστα μονάζει εκεί και ένα τέκνον του με το όνομα Φιλόθεος.

Ο Κύριος ας παρηγορεί την οικογένειάν του και ας αναδείξει αξίους διαδόχους του.