Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Τό Σάββατον 21.3 Δ΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου τῆς Κλίμακος πραγματοποιήθηκε πνευματική περισυλλογή τῶν ἐγκαταβιούντων ἀδελφῶν τῆς Μονῆς εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον αὐτῆς, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν – Ἀστερίου εἰς Ὑμηττόν, ἔνθα ἐγκαταβιοῖ ὁ Παν/τος Ἀρχ/της π. Ἀλέξιος Γιαννιός ὡς Μετοχιάρης τῆς Μονῆς.
Στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ἀντηλλάγησαν μέσα σέ φιλική καί εἰρηνική ἀτμόσφαιρα πνευματικοί προβληματισμοί καί ὁ ἅγ. Καθηγούμενος καθώς καί οἱ πατέρες ἐξέφρασαν τήν χαράν καί εὐγνωμοσύνην τους πρός τόν π. Ἀλέξιον διά τόν ἀνακαινισμόν τοῦ Μετοχίου, καί τήν ἀρίστη πνευματική διακονία ἐν πρώτοις καί ὕστερον διά τήν ἀρτίαν λειτουργική εἰκόνα ἑνός ὀργανωμένου καθίσματος.

Ἐν συνεχεία παρετέθη γεύμα εἰς τήν Τράπεζα τῆς Μονῆς.