Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν
Ἔτους 2018
Ὥρα 21.00 – 01.00Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἀπό τούς παλαιούς χριστιανικούς χρόνους ἔχουμε παραλάβει τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων (Ἁγιασμός) καί ἀναφέρονται ὄχι λίγες θεραπεῖες ἀσθενῶν ἀπό τήν χρήση του. Μαρτυρεῖ τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ γιά τήν εὐλογία τοῦ ἀνθρώπου καί φανερώνει ἐπίσης τήν Θεία δωρεά στούς ἀνθρώπους κατά τήν ὁποία ἀνατρέπονται οἱ νόμοι τῆς ἀνθρώπινης φθορᾶς. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου συνεργάζονται μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς, τήν ἀπομάκρυνση πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως.
          Ὁ ἅγιος Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (806-815) ἀναφέρει περί τοῦ ἁγιασμοῦ “παρελάβαμεν παρά τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν τό ποιεῖν ἐν τῇ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία καθ’ ἑκάστην ἀρχήν τοῦ μηνός ἁγιασμόν καί λειτουργίαν ἐπιτελεῖν”.
          Ἡ εὐεργετική δράση τοῦ Ἁγιασμοῦ εἶναι ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, οἱ πιστοί ὄχι μόνο μέ τόν πρέponta σεβασμό μεταλαμβάνουν                            τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ τῶν Φώτων ἀλλά κατά μῆνα προσέρχονται εἰς τούς Ναούς                γιά νά πάρουν ἁγιασμό νά ραντίσουν τά σπίτια τους, τό χῶρο τῆς ἐργασίας τους, νά προσφέρουν σ’ ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας. Ἀκόμη ὑπάρχει ἡ εὐσεβής συνήθεια νά καλεῖται ὁ ἱερεύς γιά τόν ἁγιασμό τῶν οἴκων, γιά κάθε καινούργια προσπάθεια καί ἀρχή σοβαροῦ ἔργου ὅπως ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους, ἐργασίας, κοινοφελῶν ἱδρυμάτων, θεμελιώσεως οἰκοδομῶν. Διότι ὅπως ἀναφέρεται γιά τά δημιουργήματα τῆς φύσεως χρειάστηκε ἡ ἁγιαστική παρέμβαση τοῦ Θεοῦ ἔτσι γιά τά ἀνθρώπινα ἔργα γιά νά ἔχουν ἐπιτυχίαν εἶναι ἀναγκαία ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις γιά νά ἀναζωπυρωθεῖ ἡ πατροπαράδοτη εὐεργετική πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, οἱ φετινές ἀγρυπνίες θά τελοῦνται τήν παραμονή ἐνάρξεως κάθε μῆνα μέ τήν ἐλπίδα καί πεποίθηση πώς θά γεννηθοῦμε σέ μιά νέα μορφή ζωῆς διότι διά “ηὐλογημένου ὕδατος” ὄντως “ἁγιαζόμεθα καί καθαριζόμαστε”.
Ὁ Καθηγούμενος


Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβοw


 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    17/1- 18/1/2018  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  31/1- 1/2/2018    ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
 ΜΑΡΤΙΟΣ        28/2- 1/3/2018    ΟΣΙΑΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ       30/3- 31/3/2018     ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
 ΜΑΙΟΣ          30/4- 1/5/2018     ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
 ΙΟΥΝΙΟΣ        31/5- 1/6/2018     ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
 ΙΟΥΛΙΟΣ        13/7- 14/7/2018     ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    31/7-1/8/2018     ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  31/8-1/9/2018     ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ     30/9-1/10/2018    ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ     31/10-1/11/2018    ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    30/11-1/12/2018    ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ