Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Οσία Γοργονία


Ἀπολυτίκιον τῆς ὁσίας Γοργονίας.
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
(ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια)
Γοργονίαν, ὁμαίμονα εὐφημήσωμεν, τὴν θεοφόρον Ἁγίαν, τοῦ Γρηγορίου, λαμπρῶς Θεολόγου, τὴν ὀξύνουν, ταπεινόφρονα, κοσμιωτάτην καὶ σεμνήν, διακρίσεως φανὸν καὶ αὔγασμα εὐσεβείας, ὡς γυναικῶν θείων εὖχος, αὐτῆς πρεσβείας ἐξαιτούμενοι.