Παρασκευή, Φεβρουαρίου 23, 2024

23.2.

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗΑΡ. ΠΡΩΤ.-147- Αθήνα, 23η/02/2024


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ,  

ΔΙ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη :

δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1358/23-02-2024 εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του υπ΄αριθμ. πρωτ. 144/22.02.2024 Αποσπάσματος Πρακτικού της Β΄ Συνεδρίας, της 1ης/02/2024 παράγρ. 12, του Ηγουμενοσυμβουλίου, λόγω αγόνου της επαναληπτικής δημοπρασίας της 15ης/09/2023, προκηρύσσει επαναληπτικήν, μυστικήν, τακτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως ακινήτου, δι’ ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξιν αγοραστού :

Μίας οριζοντίου ιδιοκτησίας, υπό στοιχείον (Α΄) ανεξαρτήτου Αποθήκης, μετ’ αποχωρητηρίου, εμβαδού 16,10 τ.μ., ημιυπογείου, πολυκατοικίας παρά την πλατείαν Κολιάτσου, επί της οδού Αλεξ. Δούσμανη αρ. 6, εν Αθήναις, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €) και τιμήν πρώτης προσφοράς το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ογδοήκοντα Ευρώ (4.080,00 €).

Η δημοπρασία διά το ως άνω ακίνητον θα διεξαχθή την 8ην Μαρτίου 2024, ημέραν Παρασκευήν, από ώραν 11:00ην π.μ. έως ώραν 12:00ην μεσημβρινήν, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, εν Αθήναις, ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής.

Διά την συμμετοχήν εις τον επαναληπτικόν διαγωνισμόν το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται εις το 1/10 της τιμής εκκινήσεως δημοπρασίας του άνω ακινήτου, ήτοι εις 400,00 Ευρώ. Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης, συμβολαιογραφικά κλπ. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότην.

Δια πληροφορίας σχετικά με την διεξαγωγήν και τους όρους της δημοπρασίας και την λήψην αντιγράφου της Διακηρύξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τας εργασίμους ημέρας και ώρας (τηλέφωνον 210 72 12 402) ή στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 72 59 349 & 69 86 26 5376 (αρμόδια κ. Ρενέ Σαχίνογλου).

Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον

Ὁ Καθηγούμενος

† Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος