Παρασκευή, Ιανουαρίου 19, 2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.-74 -                                                                                               Αθήνα, 18/01/2024


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ  

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙ’ ΑΡΧΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  


Το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη :

δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 359/18-01-2024 εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του υπ΄αριθμ. πρωτ. 46/16.01.2024 Αποσπάσματος Πρακτικού της Α΄ Συνεδρίας, της 8ης/01/2024 παράγρ. 11, του Ηγουμενοσυμβουλίου, προκηρύσσει αρχικήν, φανεράν, τακτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκμισθώσεως ακινήτων (οριζοντίων ιδοκτησιών), διά φανερών προσφορών, προς ανάδειξιν μισθωτού, διά χρήσιν κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης :

Ενός Διαμερίσματος υπό στοιχεία Ε-2, του 5ου υπέρ το ισόγειον ορόφου, επιφανείας 165,83 τ.μ., μετά μίας θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου του πρώτου (Α) υπογείου, υπό στοιχεία Θ-1, επιφανείας 15,05 τ.μ., κειμένων εις πολυκατοικίαν επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 49, του Δήμου Αθηναίων, με αρχικήν τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το συνολικόν ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000,00€), μηνιαίως.

Η δημοπρασία διά τα ως άνω ακίνητα θα διεξαχθή την 31ην Ιανουαρίου 2024, ημέραν Τετάρτην και από ώρας 11.00ης π.μ. έως 12:00ης μεσημβρινής, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, εν Αθήναις, ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής.

Διά την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόν, το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται εις χρηματικόν ποσόν ίσον προς το διπλάσιον του ποσού της ανωτέρω οριζομένης αρχικής τιμής μηνιαίου μισθώματος προς εκκίνησιν της δημοπρασίας, ήτοι εις οκτώ χιλιάδας (8.000,00€) Ευρώ.

Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης, συμβολαιογραφικά κλπ. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότην.

Δια πληροφορίας σχετικά με την διεξαγωγήν και τους όρους της δημοπρασίας και την λήψην αντιγράφου της Διακηρύξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τας εργασίμους ημέρας και ώρας (τηλέφωνα 210 72 12 402 & 210 72 42 577) ή στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 72 59 349 & 69 86 26 5376 (αρμόδια κ. Ρενέ Σαχίνογλου).


Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον

Ὁ  Καθηγούμενος

†  Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος