Τετάρτη, Αυγούστου 31, 2011

Ακολουθίες στη Μονή Αστερίου


Το Σάββατον 3 Σεπτεμβρίου, θα τελεσθεῖ στο Μονύδριον Αστερίου, στον Υμηττό, Θ.Λειτουργία.   7.30'-10.00'πμ
Θὰ τελεσθοῦν δὲ καὶ οἱ ἑξῆς Ἀκολουθίες ἐπὶ τῇ Πανηγύρει τοῦ Μονυδρίου κατὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.
 
Δευτέραν 5 Σεπτεμβρίου, Ὥρα: 5.30'-6.30'μμ Ἑσπερινός.
Τρίτην 6 Σεπτεμβρίου, Ὥρα: 7.30'-10.00'πμ Θ.Λειτουργία.
Τρίτην 6 Σεπτεμβρίου, Ὥρα: 5.30'-6.30'μμ Εσπερινός & Παράκλησις.


Σχεδιάγραμμα για να φθάσετε στο Μονύδριον: 
κάνετε κλικ πάνω στις Φωτογραφίες για μεγέθυνση

Μπαίνοντας από την Είσοδο, αντικρύζουμε την είσοδο του Ναού
και δεξιότερα το Υδραγωγειο της Μονής
Από την Κεντρική Είσοδο αντικρύζουμε απέναντι την "Σάλα",
όπου έχει διαμορφωθεί το Αρχονταρίκι της Μονής.
Αριστερά διακρίνονται κάποια κελιά. Δεξιά ο Ναός.

Δευτέρα, Αυγούστου 29, 2011

Πανήγυρις Ιερού Μετοχίου


Την Τρίτην 30ην Αυγούστου 2011, εορτήν του εν Αγίοις Πατρός ημών Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,  πανηγυρίζει το ομώνυμον Μετόχιον της Μονης μας εις Ελληνικόν (οδ.Βήτα, αμέσως μετά το Αθλητικόν Κέντρον Αγ.Κόσμα - στασις Τράμ - προς παραλίαν).

Θα τελεσθεί:
Πανηγυρικός Εσπερινός την Δευτέραν  29 Αυγούστου ώραν 7.00’ μμ

Θ.Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας την κυριώνυμον ημέραν  7.30’-10.15’ πμ

Παράκλησις του Αγίου το απόγευμα της εορτής ώραν 7.00’ μμ

Κάνετε κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες, για να βοηθηθείτε στη μετάβαση.

.

.

Πέμπτη, Αυγούστου 25, 2011

Θ.Λειτουργία στην Παναγίτσα, πλατ.Μαβίλη


Την Τρίτην 23ην Αυγούστου 2011, 
ότε αποδίδοται η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει το ομώνυμον Μετόχιον της Μονης μας εις πλατ. Μαβίλη (οδ.Τιμολ.Βάσσου 4, ακριβώς έμπροσθεν του Ξενοδοχείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ). 
.
.
.


Θα τελεσθεί  Θ.Λειτουργία ώραν 
7.00’- 9.30’ πμ

Κυριακή, Αυγούστου 21, 2011

Μνημόσυνο του Αρχιμ.Παγκρατίου Μπρούσαλη

Σήμερα, Σάββατο 20 Αυγούστου 2011, 
μετά την Θ.Λειτουργία της ημέρας, τελέσθηκε Μνημόσυνο του προ 11ετίας απελθόντος εκλεκτού αδελφού της Μονής μας 
Αρχιμ.π.Παγκρατίου Μπρούσαλη.

.
Ο π.Παγκράτιος υπήρξε σεμνός και συνάμα λαμπρός κληρικός, Ιεροκήρυξ, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
Εφημέριος και Πνευματικός των Αρσακείων Σχολείων, 
συνετός και βαθύς Εξομολόγος, 
αλλά και συγγραφεύς σπουδαίων μελετών, ιδίως γύρω από τα έργα και την θεολογία 
.
του Αγ.Γρηγορίου Νύσσης.

Στο Μνημόσυνο παρέστησαν 
και αρκετά πνευματικά του τέκνα, 
τα οποία παρά το πέρασμα των ετών, 
δεν τον λησμονούν, 
εκζητούν διαρκώς τις ευχές του, 
και επί πλέον, κατά καιρούς συναντώνται για να ανανεώσουν τους πνευματικούς δεσμούς των και να επαναφέρουν στην μνήμη τους τις συμβουλές του αγαπημένους τους πνευμ.πατέρα.


Δευτέρα, Αυγούστου 15, 2011

Ύμνοι της Κοιμήσεως

.          Ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου.
      Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
Ἦχος πλ. δ´. Ἱλάσθητί μοι Σωτὴρ
Τὴν καθαράν σου ψυχὴν | Χριστὸς αὐτὸς ἐχειρίσατο, | ἐπουρανίαις σκηναῖς | εἰσάγων Πανένδοξε, | Ἀγγέλων, Ταγμάτων τε | ἱσταμένων τρόμῳ | τῇ ἀπείρῳ θείᾳ αἴγλῃ σου.

Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

Τῶν Ἀποστόλων χορὸς | συνήχθη ἅμα ὡς τάχιστα, | τῇ σῇ Κοιμήσει, Ἁγνή, | συνδιακονῆσαί σοι, | καὶ ὕμνους προσέφερον | ἐν θείᾳ ἐκστάσει | τῷ ἀῤῥήτῳ μυστηρίῳ σου.

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Κυρίαν σε τοῦ παντὸς | καὶ Δέσποιναν ὀνομάζομεν, | τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν | ἀῤῥήτως γὰρ τέτοκας, | τὸν πάντα ποιήσαντα | καὶ διακρατοῦντα | καὶ συνέχοντα Πανύμνητε.


Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

λέηται διὰ σοῦ | ἡ φύσις τῆς ἀνθρωπότητος. | Τὸν ἐλεήμονα γὰρ | ἐκύησας Κύριον, | Κόρη ὑπεράγαθε, | ὅθεν δυσωπῶ σε | τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐλέησον.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
Λελαμπρυσμένον Θεοῦ, | καὶ φωταυγὲς ἐνδιαίτημα, | ψυχῆς μου τὴν ζοφεράν, | χλαῖναν ἀπαμφίασον, | καὶ φωτεινὸν ἔνδυμα, | καὶ πνεῦμα σοφίας, | καὶ συνέσεώς μοι δώρησαι.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

θέων πάντων ἐχθρῶν | τὰ βέλη σύντριψον Δέσποινα | καὶ πᾶσαν ἐπιβουλὴν | δαιμόνων ματαίωσον, | λαὸν χριστεπώνυ-μον, | σκέπουσα τῇ στοργῇ σου, | ἵνα πόθῳ σε γεραίρωμεν.

Μακάριοι ἐστέ, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διωξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.

Τιμῶμεν πανευλαβῶς | τὴν σὴν εἰκόνα τὴν ἄχραντον, | καὶ ἐν Ναῷ σου σεπτῷ | εἰσιόντες Δέσποινα, | θείαν ἀγαλλίασιν | καὶ ψυχῶν ὑγείαν | ἀπαντλοῦμεν, Θεονύμφευτε.

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Τὰ τέλη μου τῆς ζωῆς | ἠλέησας ἵνα γένωνται | εἰρηνικά, νηπτικά, | εὐάρεστα, τέλεια, | ἀφάτῳ προνοίᾳ σου | Ὑπερύμνητε Κόρη, | θείας δόξης ἀξιοῦσά με.
Δόξα.  
Τῶν Ἀσωμάτων, Χριστέ, | τὰ Τάγματα δυσωποῦσί σε, | Μαρτύρων τε Προφητῶν | καὶ τῶν Ἀποστόλων σου, | διὰ τῆς Τεκούσης σε | τὸν λαόν σου σῷζε | ἀπὸ πάσης περιστάσεως.
                                                            Καὶ νῦν.   
λίου τοῦ νοητοῦ, | χαῖρε αὐγὴ ἀστραπόμορφε, | χαῖρε πηγὴ τῆς ζωῆς, | ἐξ ἧς ἡμῖν ἔλαμψεν, | ὁ ζωαρχικώτατος | Ἰησοῦς ἡ πάντων, | ἀγαλλίασις καὶ λύτρωσις.

Σάββατο, Αυγούστου 13, 2011

Κατά την Κοίμηση της Παναχράντου


Διον.Αρεοπαγίτου. ΠEΡI ΘEIΩΝ OΝOΜAΤΩΝ  ΙΙΙ, 2. (προς τον Απ.Τιμόθεο Επίσκ.Εφέσου)
«Ἡνίκα κα μες, ς οσθα, κα ατς κα πολλο τν ερν μν δελφν π τν θέαν το ζωαρχικο κα θεοδόχου σώματος συνεληλύθαμεν, παρν δ κα δελφόθεος άκωβος κα Πέτρος, κορυφαία κα πρεσβυτάτη τν θεολόγων κρότης, ετα δόκει μετ τν θέαν μνσαι τος εράρχας παντας, ς καστος ν κανός, τν πειροδύναμον γαθότητα τς θεαρχικς σθενείας, πάντων κράτει μετ τος θεολόγους, ς οσθα, τν λλων ερομυστν λος κδημν, λος ξιστάμενος αυτο κα τν πρς τ μνούμενα κοινωνίαν πάσχων κα πρς πάντων, ν κούετο κα ωρτο κα γιγνώσκετο κα οκ γιγνώσκετο, θεόληπτος εναι κα θεος μνολόγος κρινόμενος».

Όταν και εγώ, όπως γνωρίζεις, αδελφέ Τιμόθεε, και αυτός ο Διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, και πολλοί από τους αδελφούς Ιεράρχες που σπεύσαμε να συνατηθούμε, να αντικρίσουμε και να προσκυνήσουμε το πάντιμο και πανσέβαστο θείο σκήνωμα της Θεομήτορος, το θεοδόχο και ζωαρχικό, ήταν δε παρών και ο αδελφόθεος Ιάκωβος και ο Πέτρος, ο πρεσβύτατος και σεβαστός και κορυφαίος και πρώτιστος των θεολόγων, αφότου ευλαβικά και εκστατικά αντικρίσαμε επί ώρα σιωπηλοί το τίμιο σκήνος της Παναχράντου, αισθανθήκαμε αναγκαίο ο κάθε ιεράρχης να αναπέμψει ύμνο προς την άφραστη μεγαλοσύνη Της, όπως και όσο μπορούσε ο καθένας, να ανταποκριθεί στο μυστικό και βαθύτατο μεγαλείο Της, και να εκφράσουμε υμνητικά και ευγνωμονικά ύμνο στην μητρική στοργή Της, η οποία πάντοτε αποδεικνύεται δραστική και με απεριόριστη αποτελεσματικότητα και η οποία εκείνη τη στιγμή φανέρωνε ένα οξύμωρο συνταίριασμα θεϊκής μεγαλοπρέπειας και εξουσίας και ανθρώπινης αδυναμίας, καθώς Την βλέπαμε την βασίλισσα των ουρανών και των αγγέλων άπνουν ενώπιόν μας. Τότε λοιπόν ξεχώριζε και επικρατούσε ο διδάσκαλός μας ο Απ. Παύλος, μόλις έλαβε τον λόγο μετά τους κορυφαίους Αποστόλους, όπως γνωρίζεις και θυμάσαι και μόνος σου, και ξεπερνούσε όλους τους άλλους ιερομύστες και επισκόπους, ευρισκόμενος ολοκληρωτικά σε άλλον κόσμο, έχοντας βγει κι από τον ίδιο τον εαυτό του και ζώντας άλλη ουράνια πραγματικότητα, δείχνοντας ολοφάνερα ότι ζούσε και μετείχε πολύ ενεργά στα θεία μεγαλεία, τα οποία υμνούσε, και όλοι όσοι τον άκουγαν και τον έβλεπαν διεπίστωναν ότι είναι κυριευμένος από Άγιο Πνεύμα και είναι πραγματικά θεϊκός υμνολόγος, και συνάμα ένιωθαν ότι αυτός και η θεία έκστασή του διέφευγαν από την πλήρη κατανόησή τους. Δηλαδή ζούσε πνευματικές καταστάσεις, όπου αυτοί καταλάβαιναν μεν τη γνησιότητά τους, αλλά συνάμα ἐνιωθαν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν το βάθος και το πλήρωμα αυτών των βιωμάτων του Αποστόλου Παύλου.

Τετάρτη, Αυγούστου 10, 2011

Αγρυπνία στο Καθολικό της Μονής

Η Αγρυπνία του Μηνός Αυγούστου.
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011, ώρα 09.00 μμ έως 02.00' πμ

Όσοι Φιλακόλουθοι, προσέλθετε.

Αγρυπνία στο Καθολικό της Μονής


Τὴν Παρασκευὴν 12 Αὐγούστου 2011 θὰ τελεσθεῖ Ἀγρυπνία στὸν Ναὸ τῆς Μονῆς Πετράκη, ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.
Ώρα  9.00' μμ  Απόδειπνο.
Ώρα  9.40' μμ  Εσπερινός με Αρτοκλασία
Ώρα 10.40' μμ  Επίκαιρο Κήρυγμα υπό του Καθηγουμένου Αρχιμ.Ιακώβου Μπιζαούρτη
Ώρα 11.00' μμ  Όρθρος και Θ.Λειτουργία
Ώρα 02.00' πμ  Απόλυση

Ψάλλει πολυμελής Βυζαντινός Χορός.
Μετέχει πλειάδα Ιερομονάχων και διακόνων της Μονής, πλαισιώνοντας τον Προεστώτα Καθηγούμενον.


Τρίτη, Αυγούστου 09, 2011

Παράκληση στην Μονή Αστερίου

Την Παρασκευή 12 Αὐγούστου 2011 θα τελεσθεῖ Παράκληση της Παναγίας, 
Ὥρα: 6.00'-7.30'μμ 
Τελετουργός θα είναι ο Αρχιμ.π.Άγγελος Ανθόπουλος.


Επίσης: το Σάββατον 03 Σεπτεμβρίου 2011 θα τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία
Ὥρα: 7.30'-10.00'πμ 

Λειτουργός θα είναι ο Αρχιμ. π. Μιχαήλ Σταθάκης.

Σχεδιάγραμμα για να φθάσετε στο Μονύδριον: 
κάνετε κλικ πάνω στις Φωτογραφίες για μεγέθυνση

Δευτέρα, Αυγούστου 08, 2011

Κυρία, Δέσποινα, Θεοτόκε

χειρ Φωτίου Κόντογλου

Χαίροις, τῆς ὑγείας ἡμῶν σφραγίς, χαίροις, ἀλγηδόνων ἡ κατάπαυσις τῶν πιστῶν, λύτειρα τῶν πόνων ἁπάντων χριστωνύμων, Κυρία Θεοτόκε, σῷζε τους δούλους σου.


Σκέπη τῆς Παρθένου φωτολαμπής, πιστῶν σωτηρία καὶ ἀπίστων ἡ συντριβή, σκέπε πάσης βλάβης, ἡμᾶς τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, καὶ ἀπεκδεχομένους τὴν σὴν βοήθειαν.


Ἆρον σου τὰ ὄμματα Μαριάμ, καὶ ἴδε εὐσπλάγχνως τοὺς εἰκόνι σου τῇ σεπτῇ, παρεστῶτας Κόρη, καὶ σὲ παρακαλοῦντας, καὶ πλήρωσον αἰτήσεις, τούτων Πανύμνητε.

Σάββατο, Αυγούστου 06, 2011

Πανήγυρις Μεταμορφώσεως στο Μενίδι

Η Θεία Λειτουργία της εορτής.
Το εκκλησάκι βρίσκεται σε διαδικασία επισκευών, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να τιμήσουμε την ημέρα και το Άγιο Θυσιαστήριο.

ο ευλαβής ψάλτης
ο ευλαβής νεωκόρος με το μπαστούνι
Η Αγία Τράπεζα