Πέμπτη, Αυγούστου 31, 2023

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 Τήν Τετάρτη 6 πρός Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς μας, ἀπό 9ης βραδυνῆς ἕως 1ης πρωϊνῆς, ἐπί τῇ μνήμη τού οσίου Δανιήλ του Κατουνακιωτου.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

 Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

 


🌱

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ


Αρ. Πρωτ. 505       Αθήνα 29.8.2023ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ,  

ΔΙ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη :

δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5864/11-8-2023 εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, λόγω αγόνου της επαναληπτικής δημοπρασίας της 28ης/07/2023, προκηρύσσει εκ νέου επαναληπτικήν, μυστικήν, τακτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκποιήσεως ακινήτων, δι’ ενσφραγίστων προσφορών, προς ανάδειξιν αγοραστού/τών :

α) Ενός οικοπέδου εμβαδού 344,23 τ.μ., μετά παλαιών κτισμάτων, παρά την πλατείαν Κολιάτσου, επί της οδού Αγίου Λουκά αρ. 19, εν Αθήναις, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €) και τιμήν πρώτης προσφοράς το ποσόν των τριακοσίων έξ  χιλιάδων Ευρώ (306.000,00 €) και

β) Μίας οριζοντίου ιδιοκτησίας, υπό στοιχείον (Α΄) ανεξαρτήτου Αποθήκης, εμβαδού 16,10 τ.μ., ημιυπογείου, πολυκατοικίας παρά την πλατείαν Κολιάτσου, επί της οδού Αλεξ. Δούσμανη αρ. 6, εν Αθήναις, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €) και τιμήν πρώτης προσφοράς το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ογδοήκοντα Ευρώ (4.080,00 €).

Η δημοπρασία διά τα ως άνω ακίνητα θα διεξαχθή την 15ην Σεπτεμβρίου 2023, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 11.00ην π.μ. εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, εν Αθήναις, ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής.

Διά την συμμετοχήν εις τον επαναληπτικόν διαγωνισμόν το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται εις το 1/10 της τιμής εκκινήσεως δημοπρασίας των άνω ακινήτων, ήτοι διά μεν το οικόπεδον εις 30.000,00 Ευρώ, διά δε την Αποθήκην εις 400,00 Ευρώ.

Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης, συμβολαιογραφικά κλπ. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότην.

Δια πληροφορίας σχετικά με την διεξαγωγήν και τους όρους της δημοπρασίας και την λήψην αντιγράφου της Διακηρύξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τας εργασίμους ημέρας και ώρας (τηλέφωνον 210 72 12 402) ή στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 72 59 349 & 69 86 26 5376 (αρμόδια κ. Ρενέ Σαχίνογλου).Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον

Ὁ  Καθηγούμενος†  Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος