Τρίτη, Ιανουαρίου 31, 2012

Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου


ἡ θ´ Ὠδή τῆς Ἑορτῆς
Ψάλλει ὁ Βυζ.Χορός του Πρωτοψάλτου Χρήστου Παπαχρήστου, σε Ἀγρυπνία τῆς Μονῆς


Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2012

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2012

ἡ Ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου στὴν Ἀρχαιολογικὴ

Επιτυχία σημείωσε η χθεσινή εκδήλωση στην Αρχαιολογική Εταιρεία με θέμα την προσφορά της Μονής Πετράκη στην πόλη των Αθηνων και το Έθνος.

Η ευρύχωρη αίθουσα της Αρχαιολογικής γέμισε από φιλίστορες Αθηναίους, ως και από κληρικούς και λαϊκούς φίλους της Μονής, οι οποίοι με έντονο ενδιαφέρον παρακολούθησαν επί 1.30'ώρα την εκδήλωση.

Προλόγισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων και πρ.Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ.Ελευθέριος Σκιαδάς, καθώς επίσης και ο Θεοφ.Επίσκοπος Ναζιανζού κ.Θεοδώρητος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου, αλλά και ως παλαιός Αθηναίος και αυτός και προσωπικός φίλος του Καθηγουμένου. Έπλεξαν δε και οι δύο το εγκώμιο του ακάματου κληρικού, ο οποίος επί 40 έτη υπηρετεί την Εκκλησία και την Μονή "απροϋποθέτως", με υψηλό ήθος και διακεκριμένη πνευματικότητα.

Εν συνεχεία ο σεβαστός Αρχιμ.π.Ιάκωβος Μπιζαούρτης ανέπτυξε το θέμα του με σαφήνεια, αλλά και την χαρακτηρίζουσαν αυτόν σεμνότητα, και με πολλά ιστορικά στοιχεία παρουσίασε την μεγαλειώδη προσφορά της Μονής κατά την διαδρομή των 340 χρόνων της υπάρξεώς της.

Ως συμπλήρωμα της Ομιλίας του, η οποία διήρκεσε περί τα 40' ακολούθησε προβολή εικόνων και ντοκουμέντων επί του θέματος, τα οποία εντυπωσίασαν.

Προεβλήθησαν παλαιές φωτογραφίες από το πρώτο ξεκίνημα του Νοσοκ.Ευαγγελισμός, της Γεναδείου Βιβλιοθήκης, του Νοσοκ.Παίδων, του Πτωχοκομείου κοκ. Ήτο δε μιά επι πλέον έκπληξη η πληροφορία ότι ο πασίγνωστος Μαραθωνοδρόμος και πρώτος Ολυμπιονίκης Σπύρος Λούης ήτο ...υπάλληλος της Μονής και φύλακας στα κτήματά της στο Μαρούσι!


ιδιόγραφη Αναφορά του Φύλακα Σπ.Λούη

χαρακτηριστική η απλοϊκότητα του φιλότιμου έλληνα..

Και η Εκκλησία εξακολουθεί να πορεύεται, να συμπαρίσταται στον λαό, να προσφέρει..

ἀπό τὴν Ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου στὴν Ἀρχαιολογικὴ

νοτίως της πλατείας Μητροπόλεως στεγαζόταν η Σχολή Ντέκα
Ο Αθηναίος Ιωάννης Ντέκας, που διεκρίθη ως επιχειρηματίας στην Βενετία, ίδρυσε το 1750 Σχολή για τη μόρφωση των Αθηναίων νέων.
Μετά το θάνατό του και συγκεκριμένα μετά την κατάληψη της Ιταλίας από τον Ναπολέοντα, κατασχέθηκαν τα κεφάλαια προικοδοσίας της Σχολής, και έτσι αυτή εκινδύνευε να κλείσει.
Τότε, προσεφέρθη η μονή Πετράκη να καλύπτει τα έξοδα (μισθό διδασκάλου και τροφεία μαθητών), ώστε να η Σχολή να εξακολουθήσει την ευεργετική λειτουργία της.

Ο Αγ.Γρηγόριος ο Ε' με Σιγίλλιό του επαινεί την Μονή για την πρωτοβουλία της.
εδώ όπου μέχρι πρό τινος υπήρχε & οδός Ντέκα

Επίσημο Έγγραφο του Αγ.Γρηγορίου Ε'


μαρμάρινη πλάκα, η οποία διασώζεται στο Βυζαντ.Μουσείο,
με το ιστορικό της Σχολής


το κείμενο της εντοιχισμένης επιγραφής
πρόσφατες αναγνωρίσεις της προσφορας της Μονης Πετράκη
ΣΙΓΓΙΛΙΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
κατακυροῦν τὴν μέριμναν τῆς Μονῆς Πετράκη
διὰ τὴν Σχολὴν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἐν Ἀθήναις

Γρηγόριος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Ὅσα μὲν καὶ οἷα τὰ ἐκ τῆς παιδείας ἀγαθά, πολλοῖς πολλάκις διατεθρύλληται· αὕτη καὶ γὰρ ἡμῖν τοῦ τε ἀγαθοῦ καὶ φαύλου διάκρισιν περιποιεῖ, τὰ μὲν ἑλέσθαι τὰ δὲ φυγεῖν παραινοῦσα, ὑπ᾿ αὐτῆς τὰ ἤθη κοσμούμεθα, ἐπαινετοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς παρεχόμενοι. Αὕτη πῶς οἰκονομητέον, πῶς πολιτικοῖς χρηστέον πράγμασι, καὶ περὶ ἄλλα συμφέροντα τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ ἐκδιδάσκει τοὺς μετειληφότας ἐν τῇ ψυχῇ οἷον κάλλιστον περιτίθησι κόσμον καὶ τὴν ὠφέλειαν, τὴν γνῶσιν ἐκ τῆς ἀληθείας περιποιοῦσα καὶ εἰς εὐσέβειαν προάγουσα ταῖς καταλήψεσι τῶν θείων καὶ ἱερῶν ἐννοιῶν καὶ γραφῶν καὶ τὸν ἄνθρωπον ᾗ δυνατὸν ὅμοιον Θεῷ ἀποφαίνουσα.

Διὰ ταῦτα καὶ ἡ μετριότης ἡμῶν τοὺς οἴακας τοῦ οἰκουμενικοῦ τούτου ἐπιτετραμμένου σκάφους, καὶ τῆς ἐκ τῆς παιδείας κοινῆς ὠφελείας ἀεὶ ἐπιμελουμένης τοῦ ἁπανταχοῦ ἡμῶν εὐσεβοῦς πληρώματος, ὅπου ἂν κατίδοι [sic] κοινὰς συνισταμένας σχολὰς εἰς παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν τοῦ θεοσδότου τούτου χρήματος τῆς παιδείας καὶ δεομένας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιλήψεως καὶ ἐπισυστάσεως, εὐθέως πάνυ ἐπιβραβεύειν τὴν δυνατὴν ἀντίληψιν εἰς εὐστάθειαν αὐτοῦ καὶ [ἐν] ἀσφαλείᾳ διαμονήν.

Ἐπεὶ τοίνυν ἐβεβαιώθημεν συνοδικῶς ἀπὸ ζώσης φωνῆς τοῦ ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν καὶ Λαβαδείας [sic] ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου πάσης Ἐλλάδος, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητοῦ ἡμῶν ἀδελφοῦ καὶ περιποθήτου κύρ-Γρηγορίου καὶ ἀπὸ ἐνυπογράφων γραμμάτων τῶν τιμιωτάτων ἀρχόντων, προκρίτων καὶ προεστώτων ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ εὐλογημένων χριστιανῶν, ὅτι ὁ ὁσιώτατος ἡγούμενος τοῦ ἐκεῖ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ καὶ σεβασμίου ἡμετέρου πατριαρχικοῦ καὶ σταυροπηγιακοῦ μοναστηρίου τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πετράκη ἐπιλεγομένου κύρ-Διονύσιος, ὡς ἀνὴρ φιλόκαλος, φιλόμουσός τε καὶ φιλόπατρις, θείου ζήλου ἐμφορηθείς, ἠβουλήθη ἀνακαινήσασθαι καὶ ἐπισυστῆσαι τὴν πάλαι ἀκμάσασαν κοινὴν τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων σχολὴν τοῦ μακαρίτου Ἰωάννου Ντέκα, ἐπὶ κοινῇ ὠφελείᾳ, προόδῳ τε καὶ ἐπιδόσει τῶν πατριωτῶν αὑτοῦ εὐλογημένων χριστιανῶν· καὶ τὴν οἰκειοθελῆ αὐτοῦ βούλησιν ἀνακοινωσαμένην, ὑπέσχετο ἐν ἀνεπιστρόφῳ λογισμῷ διδόναι κατ᾿ ἔτος τῷ ἤδη σχολάρχῃ αὐτῆς σοφολογιωτάτῳ διδασκάλῳ κύρ-Ἰωάννῃ Πενιζέλῳ πεντακόσια γρόσια λόγῳ μισθοῦ αὐτοῦ εἰς τρεῖς μοίρας τοῦ χρόνου, ἐν ἀρχῇ δηλονότι τῆς παραδόσεως καὶ διδασκαλίας αὐτοῦ, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ χρόνου, καὶ περὶ τὸ τέλος τοῦ αὐτοῦ· ὡσαύτως καὶ δεκαπέντε κοιλὰ σίτου καὶ ἓν καντάρι τυροῦ καὶ ἓξ ξηστὰ κατὰ τὴν τοπικὴν φωνὴν ἐλαίου. Πρὸς δὲ καὶ μαθηταῖς δύο καὶ δέκα πτωχοῖς τε καὶ ἀπόροις πατριώταις, εἰ τύχοιεν, ἑνὶ ἑκάστῳ ἀνὰ ἓξ κοιλὰ σίτου ἐτησίως καὶ τὸ χαράτζιον αὐτῶν, ἐπὶ τοιούτῳ μέντοι σκοπῷ καὶ προθέσει θεαρέστῳ τῆς αὐτοῦ ὁσιότητος, εἴγε οἱ τοιοῦτοι δώδεκα μαθηταὶ ἐπιμελῶντας προκόπτοντες καὶ ἐπιδιδόντες τοῖς μαθήμασι, μὴ φαινόμενοι κηφῆνες, ἔχοντες τὴν τοιαύτην ἐτήσιον βοήθειαν μόνον [...] πραγματείαν, οἷς ἡ φροντὶς μέτ᾿ ἀκριβοῦς ἐξετάσεως τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν [.....] ἐπίκειται τῷ σχολάρχῃ καὶ διδασκάλῳ.
Ταύτην γοῦν τὴν θεάρεστον σπουδὴν ὁ ὁσιότις αὐτοῦ [sic] ἐπιδειξάμενος, ὑπέσχετο [....] τηρεῖν τὰς ἐτησίους ταύτας [....] χρημάτων καὶ [....] ἐκ τοῦ ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου παρέχεσθαι κατ᾿ ἔτος προθύμως καὶ ἀνελλιπῶς, οὐ μόνον αὐτὸς ἐν τοῖς ζῶσι διατελῶν, ἀλλὰ καὶ [...] μετὰ τὴν περὶ [....] αὐτοῦ οἱ διαδεξόμενοι τὴν ἡγουμενίαν καὶ φροντίδα καὶ ἐπιστασίαν τοῦ ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου ὀφείλουσι τηρεῖν καὶ ποιεῖν [....] αὐτὰ ἀπαρατρέπτως καὶ ἀπαραβάτως καὶ διδόναι τῷ τε ἤδη σχολάρχῃ καὶ διδασκάλῳ εἰρημένῳ σοφολογιωτάτῳ κύρ-Ἰωάννῃ Πενιζέλῳ καὶ τοῖς μετὰ τοῦτον ἀποκατασταθησομένοις σχολάρχαις ἐν αὐτῇ τῇ κοινῇ σχολῇ τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων, ὡσαύτως καὶ τοῖς δώδεκα, εἰ τύχοιεν, πτωχοῖς μὲν καὶ ἀπόροις μαθηταῖς, ἐπιμελουμένοις δὲ καὶ προκόπτειν.

Αὐτός δὲ ὁ ἡγούμενος κύρ-Διονύσιος ὡς συνίστωρ καὶ ἀντιλήπτωρ αὐτῆς ἔχει καὶ τὴν ἐφορείαν, προστασίαν τε καὶ ἐπιτροπὴν αὐτῆς, φροντίζων καὶ οἰκονομῶν τὰ τῆς εὐκαταστάσεως αὐτῆς καὶ εὐσταθείας καὶ καρποφορίας, ὥπερ [sic] ἐπαγγέλλετο [sic] καὶ ὁ διδάσκαλος, τὰ τῆς προκοπῆς καὶ ἐπιδόσεως τῶν εἰς αὐτὴν μαθητῶν διὰ τῆς ἐπιμελείας καὶ ἀόκνου διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ ἐξηκριβωμένης παραδόσεως τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων, ἔχων μόνον τεσαράκοντα ἡμέρας ἀνακωχὴν ἐν ὅλῳ τῷ διαστήματι τοῦ χρόνου οὐ μὴ παραδιδόναι μαθήματα, κα [...] τοῦτο [...] ἐτησίως καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων σχολαῖς.

Κατὰ τὰς ἐγγράφους τῆς αὐτοῦ ὁσιότητος ὑποσχέσεις ὡμολόγησαν αὐτῷ μεγάλας τὰς χάριτας πάντες οἱ προεστῶτες καὶ πρόκριτοι πατριῶται αὐτοῦ καὶ δι᾿ ἀμοιβαίαν ἔνδειξιν τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτῶν ὑπόσχονται αὐτοὶ ἐγγράφως διατηρεῖν τὸ ἱερὸν τοῦτο μοναστήριον τοῦ Πετράκη αὐτοί τε καὶ οἱ μεταγενέστεροι αὐτῶν ἀσύδοτον, ἀνεπηρέαστον ἐν παντὶ καιρῷ καὶ ἀκαταζήτητον ἀπὸ παντὸς κοινοῦ δοσίματος καὶ ἀπὸ τευτερίων τῆς πολιτείας καὶ ἄλλων κοινῶν δαπανημάτων καὶ ἐξόδων καὶ μηδόλως ἐνοχλῆσαι καὶ ἐπηρεᾶσαι ἐπὶ τοιούτοις προβλήμασι μήτε τὴν αὐτοῦ ὁσιότητα, μήτε τοὺς μετὰ ταῦτα ἡγουμένους καὶ συμμοναστηριακοὺς πατέρας ἐπὶ μηδεμιᾷ αἰτίᾳ καὶ προφάσει.
Ἐπὶ τοιαύταις οὖν κοιναῖς [..] ρίστοις συμφωνίαις καὶ ὑποσχέσεσιν αὐτῶν, ἐγένετο καὶ τῇ ἡμῶν μετριότητι καὶ τῇ περὶ ἡμῶν ἱερᾷ ἀδελφότητι καὶ ἁγίᾳ συνόδῳ ἔνθερμος παράκλησις καὶ αἴτησις, ἵνα ἐκδοθῇ καὶ τόδε τὸ πατριαρχικὸν ἡμῶν καὶ συνοδικὸν ἐπικυρωτικὸν σιγγιλιῶδες ἐν μεμβράναις γράμμα πρὸς ἀσφαλῆ διατήρησιν αὐτῶν εὐστάθειάν τε καὶ αἰωνίαν ὡς εἰπεῖν διαμονὴν τῆς ρηθείσης κοινῆς τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων σχολῆς.

Τούτου χάριν εὐμενῶς προσηκάμενοι αὐτὰς ὡς θεαρέστους καὶ κοινωφελεῖς γράφοντες συνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς ἱερωτάτων ἀρχιερέων καὶ ὑπερτίμων τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν ἐπιβεβαιοῦμεν αὐτάς, ἵνα ἔχωσι τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχὺν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀεὶ ἀπαράτρεπτον καὶ ἀμεταποίητον τὰς ἀπὸ μέρους τοῦ ἱεροῦ πατριαρχικοῦ ἡμῶν καὶ σταυροπηγιακοῦ μοναστηρίου τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ Πετράκη ἐπιλεγομένου, ὡσαύτως καὶ τὰς ἀπὸ μέρους τῆς κοινότητος τῶν εὐλογημένων χριστιανῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀθηνῶν ρηθείσας συμφωνίας καὶ ὑποσχέσεις.

Καὶ ὁ ῥηθεὶς ὁσιώτατος καθηγούμενος τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ καὶ σεβασμίου μοναστηρίου κύρ-Διονύσιος Πετράκης δίδῃ κατ᾿ ἔτος ἀπαραμειώτως καὶ ἀνελλιπῶς τὰ ὑπεσχημένα χρήματά τε καὶ πράγματα τῷ διδασκάλῳ καὶ τοῖς δώδεκα μαθηταῖς, ὑπάρχῃ ἐπίτροπος καὶ ἔφορος καὶ προστάτης αὐτῆς τῆς σχολῆς. Ὡσαύτως ποιοῦντες τὰ αὐτὰ καὶ ἐκπληροῦντες ἀπαραμειώτως καὶ ἀνελλιπῶς κατ᾿ ἔτος οἱ μετὰ ταῦτα ἡγουμενεύσοντες ἔχωσι τὴν αὐτὴν προστασίαν καὶ ἐφορείαν αὐτῆς, ὥστε εἶναι αὐτὴ καὶ λέγεσθαι καὶ παρὰ πάντων γινώσκεσθαι  [....] καὶ πατριαρχικὴν σχολὴν διὰ τοῦ τοιούτου ἐκκλησιαστικοῦ προνομίου συνισταμένην δὲ καὶ βοηθουμένην τοιουτοτρόπως παρὰ τοῦ εἰρημένου πατριαρχικοῦ ἡμῶν καὶ σταυροπηγιακοῦ μοναστηρίου τοῦ Πετράκη.

Ὁ δὲ σχολάρχης αὐτῆς καὶ διδάσκαλος εἰρημένος σοφολογιώτατος κύρ-Ἰωάννης Πενιζέλος ἔχει λαμβάνειν κατ᾿ ἔτος παρὰ [....] ὁσιότητος τὰ ὑπεσχημένα ὡς εἴρηται ἀπαραμειώτως καὶ ἀνελλιπῶς, φροντίζει δὲ τῆς ἀόκνου διδασκαλείας [sic] καὶ ἐξηκριβωμένης παραδόσεως τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων πρὸς τοὺς φοιτῶντας αὐτῷ μαθητὰς καὶ τῆς καρποφορίας καὶ χρηστοηθείας αὐτῶν, ποιῇ δὲ διακοπὴν τῶν μαθημάτων ἐνιαυσίως τεσαράκοντα ἡμερῶν, ὡς δεδήλωται, γν ... ζει  ἐπιστάτην καὶ ἔφορον τῆς σχολῆς τόν τε ἤδη ἡγούμενον κύρ-Διονύσιον Πετράκην, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ἀποκατασταθησομένους αὐτῷ ἡγουμένους. Οὕτω δὲ καὶ οἱ δ....σόμενοι μετὰ ταῦτα διδάσκαλοι καὶ σχολάρχαι ἐν αὐτῇ τῇ σχολῇ ὡς κἀκεῖνοι τὰ αὐτὰ καρπούμενοι καὶ λαμβάνουσιν.

Ὀφείλωσι δὲ καὶ οἱ ἤδη προεστῶτες, ἐπίτροποί τε καὶ οἱ λοιποὶ πρόκριτοι τῶν Ἀθηνῶν διατηρεῖν τὰς γινομένας κοινὰς αὐτῶν ἐγγράφους συμφωνίας καὶ ὑποσχέσεις καὶ μηδέποτε καὶ μηδεμιᾷ αἰτίᾳ καὶ προφάσει ἐνοχλῆσαι καὶ ἐπηρεᾶσαι τὸ εἰρημένον τοῦτο πατριαρχικὸν ἡμῶν καὶ σταυροπηγιακὸν μοναστήριον τοῦ Πετράκη ἢ ἀπαιτῆσαι μέχρι καὶ ὀβολοῦ ἐξ αὐτοῦ λόγῳ ἐτησίων κοινῶν δοσιμάτων, δαπανημάτων τε καὶ  [...]δων διὰ τευτερίων τῆς πολιτείας Ἀθηνῶν, ἢ δι᾿ ἄλλων προβλημάτων, ἀλλ᾿ ἔχειν αὐτὴν ἐς ἀεὶ ἀνενόχλητον καὶ ἀνεπηρέαστον, ἀκαταπάτητον καὶ ἀσύδοτον καὶ πάντῃ πάντως ἐλεύθερόν τε καὶ ἀμέτοχον τῶν τοιούτων [...]ντες ταῦτα δ[...] εὐγνωμοσύνης ἀλλὰ καὶ εὐλαβείας χάριν [....] τὸ χριστιανικὸν ἐπάγγελμα, μηδένα ἔχ[...] ποτὲ τὸν ἐναντιούμενον ἢ [...] ἀντιλέγοντα τοῖς [...] θεοφιλῶς καὶ συμφώνως δεδογμέν [...] ὅς τε δι᾿ οὗ ἔκ τε τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καὶ [...]ικοῦ  συστήματος τολμήσει [...] τρόποι [...] κακοβούλως τε ἢ ἀνατρέψει ἀσυνειδήτως τὰ ἐν τῷ παρόντι ἐκκλησιαστικῶς ἐπικυρωθέντα ἢ διασείσει τὴν προστασίαν [...] αὐτῆς [...] σχολῆς, ἢ κολοβώσει τὰς εἰς αὐτὴν γενομένας εὐποιΐας καὶ βοηθείας ἢ τὰς εἰς τὸ ἱερὸν μοναστήριον τοῦ Πετράκη οἰκ[...] ἀντιλήψεις [...] ἐμμέσως ἢ ἀμέσως ἑκατέρῳ βλάβην τινὰ ἢ ζημίαν ἐπενεγκεῖν μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ λεπτοῦ ἀντιπράττων τοῖς κοινοῖς διδομένοις, οἱ τοιοῦτοι, ὁποῖοι ἂν ὦσιν, ὡς κοινοβλαβεῖς καὶ κακότροποι καὶ πο [...] οὐ μόνον τῆς σχολῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ ἱεροῦ μοναστηρίου καὶ κατ [...] ἐκκλησίας ἀφωρισμένοι ὑπάρχωσι ἀπὸ Θεοῦ καὶ κατηραμένοι, καὶ [...] καὶ μετὰ θάνατον ἄλυτοι καὶ τυμπανιαῖοι καὶ  [...] πατρικαῖς καὶ συνοδικαῖς ἀραῖς ὑπεύθυνοι καὶ ἔνοχοι τοῦ πυρὸς τῆς γεένης.
Ταῦτα ἀπεφάνθη καὶ κεκύρωται συνοδικῶς· διὸ εἰς τὴν [...] καὶ διηνεκῆ τε ἀσφάλειαν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἡμέτερον πατριαρχικὸν καὶ συνοδικὸν σιγγιλιῶδες ἐν μεμβράναις γράμμα καταστρωθὲν καὶ ἐν τῶ ἱερῷ κώδικι τῆς κάθ᾿ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ ἐδόθη εἰς τὸ ῥηθὲν πατριαρχικὸν ἡμῶν καὶ σταυροπηγιακὸν ἱερὸν σεβάσμιον μοναστήριον τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ Πετράκη ἐπιλεγόμενον, ἐν Ἀθήναις κείμενον.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳωζ (1807)ῳ κατὰ μῆνα Δεκέμβριον, ἐπινεμήσεως δεκάτης πρώτης.

Γρηγόριος ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφὲς τῶν συνοδικῶν: Μακάριος, Εἰρηναῖος κλπ

Ὁμιλία τοῦ Καθηγουμένου στὴν Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρία

Ο Σύλλογος Παλαιών Αθηναίων προσεκάλεσε τον Καθηγούμενον της Ι.Μονής μας, για να παρουσιάσει σε ομιλία του την 
"Προσφορά της Ι.Μονής Πετράκη στην πόλη των Αθηνών και το Έθνος".
Η Ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρίας, οδ.Πανεπιστημίου 22 (και Ομήρου γωνία), ώρα 7 μμ την Πέμπτην 26 Ιανουαρίου 2012.
Ο Ηγούμενος της Μονής Πετράκη Αρχιμ.Ιάκωβος Μπιζαούρτης, έχει άμεσες παραστάσεις και γνώση της ιστορίας της Μονής από την δεκαετία του '50 ακόμη, όταν ως νέος (γέννημα-θρέμμα των Αθηνών) φοιτούσε αδιαλείπτως στις Ακολουθίες της, έχει δε ενδιατρίψει στα πολύτιμα Αρχεία της Μονής, καθώς τα τελευταία 25 έτη συμμετέχει και στην Διοίκησή της.

Μετά την Ομιλία του θα παρουσιάσει φωτεινές εικόνες από την ιστορία της Μονής, τα έγγραφα του Αρχείου της και γενικώς την πνευματική και κοινωνική προσφορά της.


Ρεπορτάζ από την ομιλία Ηγουμένου Πετράκη Ιακώβου

http://www.inews.gr/116/reportaz-apo-tin-omilia-igoumenou-petraki-iakovou.htm   

Κυριακή, Ιανουαρίου 22, 2012

Ἀγρυπνία στὴν Μονὴ Πετράκη

Τὴν Τρίτην 24 Ἰανουαρίου 2012 θὰ τελεσθεῖ Ἀγρυπνία στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

Ώρα  9.00' μμ  Απόδειπνο.
Ώρα  9.40' μμ  Εσπερινός με Αρτοκλασία

Ώρα 10.40' μμ  Επίκαιρο Κήρυγμα του Καθηγουμένου Αρχιμ.Ιακώβου Μπιζαούρτη

Ώρα 11.00' μμ  Όρθρος και Θ.Λειτουργία
Ώρα 02.00' πμ  Απόλυση

Ψάλλει πολυμελής Βυζαντινός Χορός.
Μετέχει πλειάδα Ιερομονάχων και διακόνων της Μονής, πλαισιώνοντας τον Προεστώτα Καθηγούμενον.

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2012

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2012

στήν Κοίμηση του Καθηγητού Στυλ.Παπαδόπουλου


Με συγκίνηση η Μονή μας συμμετέσχε στην εκδημία του σεβαστού Καθηγητού της Πατρολογίας κ.Στυλιανού Παπαδόπουλου.
Τον εμνημόνευσε ιδιαίτερως κατά τα Τριήμερά του σήμερα και τον μνημονεύει επίσης εις το Ιερόν Σαρανταλείτουργον, το οποίον καθημερινώς τελείται εν τη Μονή.

Ο μεταστάς (εις ηλικίαν 79 ετών) υπήρξε κεφάλαιον για την Θεολογίαν και για την Εκκλησίαν.
Η ενασχόλησίς του με τους Πατέρας δεν ήταν επιστημονικού ενδιαφέροντος ή υπόθεσις ακαδημαϊκής αυτοπροβολής, αλλά βίωμα βαθύ της ευσεβείας του.
Εμελέτησε και βιογράφησε με εξαιρετική επιτυχία και ενάργεια τους μεγάλους πατέρας, ιδίως τον "πληγωμένο αετό" τον Αγ.Γρηγόριο τον Θεολόγο.
Επίσης, υπήρξε και ο πρώτος βιογράφος του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, περί του οποίου είχε ομιλήσει σε Σύναξη των πατέρων της Μονης μας τον Απρίλιο του 2006.

 
Άλλωστε, δεν έπαυσε και να υπηρετεί το λειτουργικό κήρυγμα, ιδίως στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής οδ.Ακαδημίας.

Φαίνεται, ότι στην επιθανάτιο κλίνη του έλαβε και το μοναχικό σχήμα με το όνομα Γεράσιμος και διά τούτο, μετά την εξόδιον Ακολουθίαν εις τον Πανεπιστημιακόν Ναόν της Καπνικαρέας, μετεφέρθη στην Μονή Δοχειαρίου του Άθω, και ετάφη εκεί, καθόσον μάλιστα μονάζει εκεί και ένα τέκνον του με το όνομα Φιλόθεος.

Ο Κύριος ας παρηγορεί την οικογένειάν του και ας αναδείξει αξίους διαδόχους του.

Σεμινάριον Ἐξομολογητικῆς

   Μέσα στην ανύστακτον μέριμναν του Μακαριωτάτου κ.κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ για την ένθεον, διακριτικήν και οικοδομητικήν διαποίμανσιν των πιστών, θεσπίσθησαν από πέρυσι Σεμινάρια Καταρτισμού των Πνευματικών της Αρχιεπισκοπής.
•    Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το Σεμινάριον, που λειτουργεί κατά μήνα στην Μονήν Πετράκη, υπό την ευθύνην και καθοδήγησιν του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Μονής κ.κ.ΙΑΚΩΒΟΥ.
    Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου γίνεται αρχικώς μια Εισήγηση γύρω από κάποια πτυχή του ιερού έργου του Πνευματικού και εν συνεχεία ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις και γενικώς ανταλλαγή πείρας των πνευματικών και εμπλουτισμός πείρας αυτών προς ωριμότητα πνευματικήν.
    Την προσεχή Τρίτην 17 Ιανουαρίου 2012 και ώραν 10.00' έως 11.30' πμ θα πραγματοποιηθή και πάλι συνάντηση Σεμιναρίου, στο Αρχονταρίκι της Μονής, και δια τούτο υπενθυμίζουμε στους αδελφούς και πατέρες να προσέλθουν.
•    Οι εκτός της Μονής κληρικοί θα δύνανται, εάν θέλουν, μετά το πέρας του Σεμιναρίου, να παρακαθήσουν και στο Γεύμα της Μονής.

Παρασκευή, Ιανουαρίου 13, 2012

Εσωτερικός Κανονισμός της Μονης


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ες τ νομα τς γίας μοουσίου κα διαιρέτου Τριάδος.

χοντες π ψιν τ ρθρον 39 παρ. 4 το Νόμου 590/77, «Περ Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος», προβαίνομεν ες τν σύνταξιν το παρόντος σωτερικο Κανονισμο τς  ερς Μονς σωμάτων-Πετράκη, ποία εναι νδρῴα κα λειτουργε κατ τ διόρρυθμον σύστημα.
παρν Κανονισμς διέπει τ τς ργανώσεως τς ερς Μονς, προαγωγς το πνευματικο βίου κα διοικήσεως ατς, συμφώνως πρς τς μοναχικς παγγελίας κα τος περ μοναχικο βίου ερος Κανόνας κα παραδόσεις τς ρθοδόξου κκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´
ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
ρθρον 1
α) ερ Μον δρύθη τ 1678 π τν ερομόναχον κα ατρν Παρθένιον Πετράκην.
Τν 7ην Φεβρουαρίου κάστου τους, ορτήν τοῦ γίου Παρθενίου πισκόπου Λαμψάκου, ερ Μον ναμιμνσκεται διαιτέρως το νακαινιστο ατς Παρθενίου Πετράκη. π τν χει καθιερωθῆ, κατ τν μέραν ταύτην ν τελται μετ τν Θείαν Λειτουργίαν Μνημόσυνον πρ ναπαύσεως τν ψυχν το νακαινιστο κα τν διατελεσάντων Καθηγουμένων, ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν τς ερς Μονς.
Τ Καθολικόν της, πο εναι κα Συνοδικν παρεκκλήσιον, κα γενικς Μονή, καθς ερίσκεται ες τ κέντρον τς πόλεως τν θηνν, πιδιώκει ν εναι χρος πνευματικς τροφοδοσίας τν πιστν μ τν μυστηριακν ζων κα τν βίωσιν τς ρθοδόξου λατρείας.
β) Τελε κατ τ ριζόμενα δι το ρθρου 39 παρ. 6 το Νόμου 590/77 π τν πνευματικήν, διοικητικν ποπτείαν κα λεγχον το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν.
γ) Εναι κ το Νόμου Νομικν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.

ρθρον 2
ερ Μον παγομένη ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν τελε π τν κανονικν δικαιοδοσίαν το Κυριάρχου ρχιεπισκόπου θηνν.
Συγκεκριμένως ρχιεπίσκοπος θηνν:
α) Μνημονεύεται ν πάσαις τας ερας κολουθίαις, ς ρίζει τάξις τς κατ᾿ νατολς ρθοδόξου το Χριστο κκλησίας, ν τε τ ερ Μον κα τος Μετοχίοις Ατς.
β) σκε τν νωτάτην πνευματικν ποπτείαν π τς ερς Μονς κα ποπτεύει δι τν πιστν φαρμογν τν ερν Κανόνων κα το παρόντος Κανονισμοῦ.
γ) Καθιστ δι᾿εδικς τελετς τν π τς δελφότητος κλεγέντα γούμενον.
δ) Παρέχει τν ελογίαν το δι τν κουρν τν Δοκίμων ς Μοναχν.
ε) Τελε τς χειροτονίας τν Κληρικν μελν τς δελφότητος, μετ π πρότασιν το γουμενοσυμβουλίου.
στ) Παρέχει δειαν πουσίας μέχρις νς μηνός, δι τν λληνικν πικράτειαν, ες τος Μοναχούς.
ζ) γκρίνει τν μετάπεμψιν δελφο τινος ες τέραν ερν Μονν κα γκαταβίωσιν δελφο τέρας Μονς ες τν ερν Μονήν.
η) σκε πειθαρχικν λεγχον κατ παντς παρεκτρεπομένου ερομονάχου Μοναχο τς ερς Μονς κατ τος ερος Κανόνας κα τος κκλησιαστικος Νόμους κα παραπέμπει ατν ες τ ρμόδιον κκλησιαστικν Δικαστήριον.
θ) σκε λεγχον π τς οκονομικς διαχειρίσεως ς πρς τν νομιμότητα ατς, συμφώνως πρς τ ρθρον 39 παρ. 6 το Νόμου 590/77.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´
ΠΕΡΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ρθρον 3
α) δελφότης τς ερς Μονς ποτελεται π Μοναχούς, εροδιακόνους κα ερομονάχους.
β) Μέλος τς δελφότητος καθίσταται δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου κα μετ᾿ γκρισιν το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν ποστάς, τν κατ τν κρίσιν το γουμενοσυμβουλίου δοκιμασίαν λαϊκς δι τς κουρς, ς κα ξ τέρας Μονς κανονικς κα νομίμως προερχόμενος Μοναχός, εροδιάκονος ερομόναχος, ποδεχόμενος δι᾿γγράφου δηλώσεώς του πρ τς γγραφς το ες τ Μοναχολόγιον τν παρόντα Κανονισμόν.
γ) χρόνος δοκιμασίας το λαϊκο ποψηφίου Μοναχο δι κουρν το δη κεκαρμένου, οουδήποτε βαθμο, δι τν γγράφην ες τ Μοναχολόγιον ποτελεῖ δικαίωμα το γουμενοσυμβουλίου κα εναι νάλογος τς προσαρμοστικότητος το δοκιμαζομένου πρς τ Μοναχικ θέσμια.
δ) καστος δελφς τς ερς Μονς ποχρεοῦται προφασίστως, ν πιτελ τ νατιθέμενα ες ατν παρ το γουμένου διακονήματα, ετε ες τν ερν Μονν ετε ες τ Μετόχια ατς.
ε) Μέλος τς δελφότητος δύναται μετ᾿δειαν το γουμενοσυμβουλίου, ν προσφέρ πηρεσίαν ες λλην Μητρόπολιν τς κκλησίας τς λλάδος, διατηρουμένου ες πσαν περίπτωσιν το δικαιώματος το γουμενοσυμβουλίου ν νακαλέσ τν χορηγηθεῖσαν π τούτου δειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
γούμενος
ρθρον 4
γούμενος σκεῖ τν καθόλου πνευματικν ποπτείαν π τς ερς Μονς.
Εδικώτερον κατ τν σκησιν τν καθηκόντων κα ρμοδιοτήτων του, πνευματικν κα διοικητικν:
α) Προτείνει ες τ γουμενοσυμβούλιον τν πρόσληψιν δοκίμων κα τν κουρν Μοναχν ς κα τν ες ερωσύνην προαγωγν τν δελφν τς Μονς.
β) κπροσωπε τν ερν Μονν νώπιον πάσης κκλησιαστικς κα Κρατικς ρχς, Δικαστηρίου κα παντς τρίτου. πογράφει πάντα τ γγραφα κα Πρακτικά, ντολς δι δαπάνας κα εσπράξεις, ς κα τ ντάλματα δι᾿νάληψιν χρημάτων.
γ) Συγκαλε τ γουμενοσυμβούλιον κα τν λομέλειαν τς δελφότητος κα προεδρεύει ατν.
δ) λέγχει τ Ταμεον, τν Γραμματείαν, τν Διαχείρισιν κα τ Μετόχια τς ερς Μονς.
Τν γούμενον πόντα κωλυόμενον ντικαθιστ ναπληρωτής του, ριζόμενος δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου.
Ες περίπτωσιν παραιτήσεως, προαγωγς θανάτου το γουμένου, καθήκοντα γουμένου κτελε πρτος γουμενοσύμβουλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´
ρθρον 5
α) γούμενος κλέγεται π τν γγεγραμμένων ες τ Μοναχολόγιον ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, τν πηρετούντων ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν, ἐὰν ες τν ερν Μονν γκαταβιοῦν τουλάχιστον πέντε δελφοί.
λλως διορίζεται κατ τ ριζόμενα δι το Ν. 590/77 ρθρον 39 παρ. 5 π το ρχιεπισκόπου θηνν κα διορισμς το σχύει, καθ᾿σον χρόνον ο γκαταβιοῦντες δελφο εναι λιγώτεροι τν πέντε. Συμπληρουμένου το ς νω ριθμο γκαταβιούντων, γίνεται κλογή.
β) γκαταβιοῦντες δελφο θεωρονται κα ο ες τ Μετόχια τς ερς Μονς πηρετοντες, κατόπιν ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου.

ρθρον 6
α) κλογ γουμένου γίνεται π τν χόντων δικαίωμα ψήφου δελφν, ντὸς δέκα (10) μέρῶν, π τς καθ᾿οονδήποτε τρόπον κενώσεως τς θέσεως το γουμένου κα πραγματοποιεῖται δι μυστικς ψηφοφορίας ντός τοῦ Καθολικο τς ερς Μονς, μετ τν Θείαν Λειτουργίαν, κεκλεισμένων τν θυρν. παρτία δι τν κλογν πάρχει, ἐὰν παρίσταται τ μισυ τν χόντων δικαίωμα ψήφου σν νας.
Τς δελφότητος προεδρεύει πρτος τν γουμενοσυμβούλων κα συμπληροται Τριμελς πιτροπ δι το χοντος τ πρεσβεα ερωσύνης.
πρόσκλησις δι τν κλογν κοινοποιεῖται γγράφως κα παραλαμβάνεται μ γγραφον πόδειξιν παραλαβς.
β) Δικαίωμα ποψηφιότητος δι τν θέσιν το γουμένου χουν ο ες τ Μοναχολόγιον τς ερς Μονς γγεγραμμένοι ερομόναχοι, ο πηρετοντες ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν, ποκλειομένων τν εροδιακόνων κα Μοναχν.
γ) κλογ ρχεται δι τς ναγνώσεως τν νομάτων τν παρόντων.
δ) Πρτος ψηφίζει νεώτερος ες βαθμν κα πρεσβεα.
ε) Τ πρς κλογήν του γουμένου ψηφοδέλτια κα ο φάκελοι, φέρουν τν μεγάλην σφραγδα τς ερς Μονς κα τν μονογραφν το Προέδρου τς Συνελεύσεως.
καστος δελφς εσέρχεται ες τ ερν Βμα, ες τ Διακονικν το ποίου κα π το δεξιο κλίτους ερίσκεται ψηφοδόχος λεγμένη π τν ν τ Συνελεύσει δελφν κα σφραγισμένη δι᾿σπανικο κηρο. κε ναγράφει τ νομα κα τ πώνυμον τς προτιμήσεώς του, θέτει τοτο ντς το φακέλου κα τ ίπτει ντς τς σφραγισμένης ψηφοδόχου.
στ) Χρέη Γραμματέως κατ τν Γενικν Συνέλευσιν κτελεῖ πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου ριζόμενος.
ζ) διαλογ πραγματοποιεῖται π τς πιτροπς, παρουσίᾳ τν ψηφισάντων δελφν. γούμενος κλέγεται συγκεντρώσας τν πλειοψηφίαν τν παρόντων.
η) Ες περίπτωσιν σοψηφίας προτιμται χων τ πρεσβεα ερωσύνης.
θ) Δι τν κλογν συντάσσεται Πρακτικόν, ες τ ποον ναφέρεται τ ποτέλεσμα τς κλογς κα τ ποον πογράφεται π πάντων τν συμμετασχόντων ες τν κλογήν.
ι) Ες τ ατ πρωτόκολλον καταχωρονται κα α τυχν νστάσεις, προβαλλόμεναι κατ το κύρους τς κλογς.
ια) Τ πρωτόκολλον κλογς ποβάλλεται ντς πέντε (5) μέρων ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν πρς πικύρωσιν, στις ποφαίνεται κα π τν τυχν νστάσεων, κδίδων κα τν σχετικν πρξιν τιολογημένην γκρίσεως μ τς κλογς.
ιβ) νστάσεις πρ κα διαρκούσης τς κλογς μετ τ ποτέλεσμα ατς συζητοῦνται μέσως π πάντων τν ψηφισάντων δελφν κα ποῤῥίπτονται δι Πρακτικο τιολογημένου, φ᾿σον πόφασις ληφθ μ πλειοψηφίαν τν παρόντων.
ιγ) Ο μμένοντες ες τν νστασιν δύνανται ν προσφύγουν ντὸς 48 ρν π τς ρας τς λήξεως τς Συνεδριάσεως τς δελφότητος, ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, στις δι πράξεως δέχεται ποῤῥίπτει τν νστασιν ντὸς δέκα (10) μερῶν π τς καταθέσεως ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´
ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ρθρον 7
α) Τ γουμενοσυμβούλιον ποτελεται π δύο Αρετ Μέλη, κλεγόμενα π τν γγεγραμμένων ες τ Μοναχολόγιον ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, δελφν τς ερς Μονς κα πηρετούντων ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν.
θητεία τν κλεγέντων εναι πενταετς κα δύνανται ν πανεκλεγοῦν.
β) Δικαίωμα ποψηφιότητος χουν παντες ο γγεγραμμένοι ες τ Μοναχολόγιον ερομόναχοι, εροδιάκονοι κα Μοναχοί, ο πηρετοντες ποκλειστικς κα μόνον ες τν ερν ρχιεπισκοπν θηνν.
γ) κλογ τν Μελν το γουμενοσυμβουλίου γίνεται ες μίαν κα μόνον ψηφοφορίαν, κατ τν ποίαν κλέγονται ο λαβόντες τς περισσοτέρας ψήφους.
Ες περίπτωσιν σοψηφίας κατ τν κλογν προτιμται μεταξ τν ερομονάχων χων τ Πρεσβεα χειροτονίας ες ερέα, μεταξ ερομονάχων, εροδιακόνων Μοναχν, κατ βαθμν νώτερος, μεταξ δ Μοναχν χων τ Πρεσβεα κουρᾶς.
δ) δελφς ποος λαβε κατ τν κλογν τν γουμενοσυμβούλων ψήφους κα κατετάγη τρίτος κατὰ σειρν (πιλαχών), καθίσταται ναπληρωματικς γουμενοσύμβουλος. Οτος ναλαμβάνει καθήκοντα ες περίπτωσιν κενώσεως, καθ᾿οονδήποτε τρόπον, θέσεως γουμενοσυμβούλου κατ τν διάρκειαν τς πενταετος θητείας ατο.
ε) κλογα δι τν νάδειξιν γουμενοσυμβούλων διεξάγονται τ δεύτερον δεκαπενθήμερον τοΝοεμβρίου, λλ ο κλεγησόμενοι ναλαμβάνουν καθήκοντα τν 1ην ανουαρίου το μέσως πόμενου τους.
στ) τρόπος κλογς τν γουμενοσυμβούλων πραγματοποιεῖται μοίως μ τν τρόπον κλογῆς τοῦ γουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´
ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ρθρον 8
Τ γουμενοσυμβούλιον τς ερς Μονς συνεδριάζει τακτικς παξ τς βδομάδος, κτάκτως δέ, φ᾿σον παρίσταται νάγκη κα κληθ π το γουμένου.
Τ γουμενοσυμβούλιον προεδρευόμενον πὸ τοῦ γουμένου, σκε τν Διοίκησιν τς ερς Μονς ες πάντας τος τομες. Διοικε κα διαχειρίζεται τν ν γένει περιουσίαν ατς, ποδέχεται ποποιεται δωρες κληρονομίας, συνάπτει δάνεια, προβαίνει ες γορς κα πωλήσεις κα γενικς ποφασίζει περ πάσης ποθέσεως κα παντς πράγματος τς ερς Μονς, τηρουμένων τν π τν σχετικν Νόμων ριζομένων.

ρθρον 9
Εδικώτερον τ γουμενοσυμβούλιον ποφασίζει, προτάσει το γουμένου:
α) Περ προσλήψεως Δοκίμων,
β) Τς κουρς τν Μοναχν,
γ) Περ προτάσεως ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν δι τν χειροτονίαν τν δελφν κα πονομς φφικίων,
δ) Περ πάσης δαπάνης,
ε) Περ προσλήψεως ργατικο προσωπικο πάσης εδικότητος δι τς νάγκας τς ερς Μονς κα
στ) Περ το Προϋπολογισμο κα πολογισμο τς ερς Μονς συντάσσον ατούς.

ρθρον 10
Τ γουμενοσυμβούλιον συντάσσει τν Προϋπολογισμν τς Μονς, τν ποον ποβάλλει ες τν ερν ρχιεπισκοπν πρς γκρισιν.
πίσης συντάσσει τν πολογισμόν, τν ποον ποβάλλει ες τν ερν ρχιεπισκοπν πρς λεγχον.
μφότεροι συντάσσονται κα ποβάλλονται ντς τν νομίμων προθεσμιν.

ρθρον 11
Τ γουμενοσυμβούλιον ξουσιοδοτεῖ τν γούμενον:
α) Δι τν διακίνησιν τν κονδυλίων το Προϋπολογισμο κα
β) Δι τν παράστασιν κα κπροσώπησιν τς ερς Μονς νώπιον πάσης κκλησιαστικς, Πολιτικς, Δικαστικς κα λλης ρχς.

ρθρον 12
Τ γουμενοσυμβουλιον τηρε τ ξς Βιβλία:
1. Βιβλίον Πρακτικν δελφότητος.
2. Βιβλίον Πρακτικν γουμενοσυμβουλίου.
3. Πρωτόκολλον εσερχομένων κα ξερχομένων γγράφων.
4. Μοναχολόγιον.
5. Βιβλίον Ταμείου.
6. Βιβλίον κινητς περιουσίας τς ερς Μονς.
7. Κτηματολόγιον κινήτου Περιουσίας τς ερς Μονς κα
8. Πν τερον Βιβλίον προβλεπόμενον π τν σχυουσν δι τ Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεων.

ρθρον 13
παντα τ νωτέρω Βιβλία φυλάσσονται ες τ Γραφεα τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´
ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
ρθρον 14
α) Δόκιμος Μοναχς εναι πς π σκοπ γκαταβιώσεως προσερχόμενος ες τν ερν Μονν κα τελν π δοκιμασίαν πρς κατάδειξιν τς βαθείας ατο πιθυμίας πρς κατάταξίν του ες τν Μοναστικν Πολιτείαν. Δι ν γίνῃ τις δεκτς ς Δόκιμος, πρέπει ν εναι νήλικος, ν χ κπληρώσει τς στρατιωτικς ποχρεώσεις του νομίμως ν χ παλλαγεῖ ατν.
β) χρόνος δοκιμασίας εναι τριετής, δύναται μως οτος ν συντμηθ.
γ) πρόσκλησις, πιβλέψις κα ποπομπ τν Δοκίμων, νήκουν ες τν ποκλειστικν ρμοδιότητα τοῦ γουμενοσυμβουλίου.
δ) Ο Δόκιμοι Μοναχο μ ντες τέλειοι Μοναχοί, δὲν νήκουν ες τν δελφότητα, οτε παρίστανται ες τς Συνελεύσεις ατς.
ε) Ο Δόκιμοι κατ τν χρόνον τς δοκιμασίας τν προσφέρουν διάφορα διακονήματα ες τν ερν Μονήν, συμφώνως πρς τς ντολάς τοῦ γουμένου.

ρθρον 15
ταν τ γουμενοσυμβούλιον, κατόπιν εσηγήσεως το γουμένου κρίν, τι πέστη ὁ καιρς τς κουρς, ναφέρει γγράφως ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, δι ν παράσχ οτος τν ελογίαν Του.

ρθρον 16
Τ γουμενοσυμβούλιον φείλει, πως να μνα πρ τς κουρς το Δοκίμου, γνωστοποιήσῃ εἰς ατν γγράφως, τι μετ τν κουρν ατο ς Μοναχο, πασα τυχν περιουσία του θ νήκῃ ες τν ερν Μονήν, συμφώνως πρς τ π το εδικο Νόμου ριζόμενα.

ρθρον 17
εσδοχ οουδήποτε προσώπου κα γγραφ ατο μεταξ τν Δοκίμων, θ γίνεται κατόπιν ποβολς γγράφου ατήσεως, ες τν ποίαν θ ναφέρεται ητς, τι λευθέρως κα βιάστως προτίθεται ν καταταγ ες τν Μοναστικν Πολιτείαν κα ποδέχεται τν Κανονισμν τς ερς Μονς.

ρθρον 18
περχόμενος δελφς κ τς Μονς, δύναται ν λάβ μεθ᾿αυτο παντα τ προσωπικά του εδη, τ ποα εσήγαγε κατ τν λευσιν ατο ες τν ερν Μονν πέκτησε μετ ταύτην. παγορεύεται πιστροφ οαδήποτε ποζημίωσις δι μεταβιβασθέντα π᾿ατο ες τν ερν Μονν περιουσιακ στοιχεα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
ρθρον 19
σειρ τν Μοναχν καθορίζεται εραρχικῶς ς κολούθως:
1) γούμενος κα τ Μέλη το γουμενοσυμβουλίου προηγονται πάντων.
2) Μεταξ τν κληρικν προηγεται κατ βαθμν τς ερωσύνης φφικίου νώτερος. π σων προηγεται χων τ πρεσβεα τς χειροτονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
ρθρον 20
α) Ο γκαταβιοῦντες δελφο ποχρεοῦνται, πως καθ᾿κάστην συμμετέχουν ες τν ρθρον, τν σπερινὸν κα τ πόδειπνον, φ᾿σον κατ τν ραν τν ς νω κολουθιν, δν χουν νειλημμένας ποχρεώσεις κτς Μονς δν κωλύονται λόγ σθενείας δν καλύπτονται π δείας τοῦ γουμένου.
γούμενος ποχρεοῦται, πως παρακολουθ τν συμμετοχν τν δελφν ες τς ερς κολουθίας κα ναφέρ ες τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον τος συστηματικς κα νευ ποχρντος λόγου πουσιάζοντας ξ ατν.
β) δελφς προκειμένου ν πουσιάσῃ κ τς ερς Μονς περισσότερον τς μις μέρας, ποχρεοῦται πως ζητ δειαν π τν γούμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι´
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 21
α) Τ Καθολικν τς ερς Μονς χει νυψωθῆ, κατόπιν ποφάσεως τς ερς Συνόδου ες «Συνοδικν Παρεκκλήσιον το τελεσθαι ν ατ πάσας τς κατ τ διορισμένα Συνοδικς ερουργίας τε κα λοιπς τιμίας Μυσταγωγίας».
β) Τ κελλία τς ερς Μονς προορίζονται ποκλειστικς κα μόνον δι τν διαμονὴν τν ν τ ερ Μον γκαταβιούντων ερομονάχων, εροδιακόνων κα Μοναχν, δι τν στέγασιν τν Γραφείων τς ερς Μονς, ς κα δι τ παραίτητον βοηθητικν προσωπικόν. διάθεσις κελλίου ες πν τερον πρόσωπον παγορεύεται.
γ) παραμον κα διανυκτέρευσις οουδήποτε ες τ κελλία τν δελφν παγορεύεται νευ τς δείας τοῦ γουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ´
ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΩΝ
ρθρον 22
ερ Μον διατηρε Μετόχια ες τν περιοχν τς ττικς, ετε ες τν ρχιεπισκοπικν περιφέρειαν ετε ες τς περιφερείας λλων Μητροπόλεων. λειτουργία γενικς τν Μετοχίων ς κα διαχείρισις νήκει ες τ γουμενοσυμβούλιον.
λειτουργία Μετοχίων ες λλην Μητροπολιτικν περιφέρειαν, προϋποθέτει τν κανονικν δειαν το πιχωρίου ρχιερέως.

ρθρον 23
Δι τ Μετόχια σχύουν τ σχύοντα κα ες τν ερν Μονήν. δελφς πηρετν ες Μετόχιον τς ερς Μονς συγκαταριθμεῖται ες τος γκαταβιοῦντας δελφος κα σχύουν ς πρς ατν πάντα τ ες τν παρόντα Κανονισμν ριζόμενα.

ρθρον 24
Ες τ Μετόχια μνημονεύεται παραιτήτως ρχιεπίσκοπος θηνν ς κυρίαρχος ρχιερες κα γούμενος τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB´
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
ρθρον 25
ερ Μον σκεῖ κοινωνικν κα φιλανθρωπικν δραστηριότητα, ναλόγως τν οκονομικν δυνατοτήτων ατς.
Συγκεκριμένα:
α) Χρηματοδοτε κδόσεις θικοθρησκευτικοῦ περιεχομένου.
β) Παρέχει σπουδαστικς ποτροφίας ες πτωχούς, πιμελες σπουδαστς κα μηνιαῖα βοηθήματα ες ναξιοπαθοῦντας, τν ποίων τ ψος κα διάρκεια καθορίζονται πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου, ναλόγως τν οκονομικν δυνατοτήτων τς ερς Μονς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ´
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 26
α) Πς δελφός, χων ξ οασδήποτε πηγς εσόδημα σον τουλάχιστον πρς τν χορηγουμένην ελογίαν π τς ερς Μονς κα ναλόγως τν κάστοτε ατς δυνατοτήτων, δν δικαιοται τς ελογίας (πίδομα).
Λαμβάνει ελογίαν τς ερς Μονς (πίδομα) καθοριζόμενον κάστοτε, κατ τς οκονομικς δυνατότητας τς ερς Μονς π το γουμενοσυμβουλίου, δι τς προσωπικάς του μικροανάγκας, δελφς μ λαμβάνων ξ λλης πηγς.
β) Οαδήποτε κινητ κίνητος περιουσία θελεν ερεθῆ ες τν κατοχν ποβιώσαντος δελφο τινος φέρεται π᾿νόματί του, περιέρχεται ες τν ερν Μονν κατ τς σχυούσας Διατάξεις.

ρθρον 27
Τς προσόδους τς ερς Μονς ποτελον:
α) π τς δρύσεως τς ερς Μονς κίνητος κτηματικ περιουσία ατς, συμφώνως πρς τος Κώδικας ατς.
β) Τ γορασθέντα δωρηθέντα κτισθέντα στικ ς κα γροτικ κίνητα.
γ) Α εσπράξεις κ πωλήσεως κηρο.
δ) κ διαφόρων δωρεν Κληρονομιν προσφορν.
ε) κ τν διαφόρων κδόσεων.
στ) κ τς ξιοποιήσεως τς κτηματικς περιουσίας.
ζ) κ τν λατομείων: Ετε ταν τατα λειτουργον, ετε κ τς λατύπης πιχωματώσεως τούτων, ταν ατ ργον.
η) Πσα λλη πρόσοδος κ νομίμου πηγς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ´
ΠΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ρθρον 28
ερ Μον χει στρογγυλν σφραγδα, χουσα ες τ κέντρον γχαραγμένον τν Τίμιον Σταυρν κα γύρωθεν τν πιγραφν «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ».

ρθρον 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IE´
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρθρον 29
παρν σωτερικς Κανονισμς συνετάγη συμφώνως πρς τ ριζόμενα δι το ρθρου 39 παρ. 4 το Ν. 590/77 «Περ Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος» πὸ τοῦ γουμενοσυμβουλίου, τ ποον ποτελεται πό τοῦ γουμένου ρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου ουμελιώτου κα τν γουμενοσυμβούλων: ρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Γρηγοριάδου κα ρχιμανδρίτου Βασιλείου Γιαννακάκη.

ρθρον 30
Πν θέμα μ προβλεπόμενον πὸ τοῦ Κανονικο Δικαίου, τς Νομοθεσίας κα το παρόντος σωτερικο Κανονισμοῦ, υθμίζεται δι᾿ποφάσεως το γουμενοσυμβουλίου γκρινομένης πὸ τοῦ Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν.
Τροποποίησις το παρόντος γίνεται κατόπιν προτάσεως το γουμενοσυμβουλίου, δι πλειοψηφίας τν Μελν τς δελφότητος κα γκρίσεως πὸ τοῦ ρχιεπισκόπου θηνν.
παρν σωτερικς Κανονισμς σχύει μετ τν δημοσίευσίν του ες τ πίσημον Δελτίον τς κκλησίας τς λλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

ν θήναις τ 15 Αγούστου 1982

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ρχιμ. Χρυσόστομος ουμελιώτης

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ρχιμ. Χρυσόστομος Γρηγοριάδης
ρχιμ. Βασίλειος Γιαννακάκης