Τετάρτη, Απριλίου 03, 2024

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 212/19-3-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΣ ΑΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ

ΤΩΝ Ο.Τ. 100-101 ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ»)

 

 

Κατόπιν ὑποβληθέντος σχετικοῦ ἐρωτήματος ἐπί τῆς ὡς ἄνω Προσκλήσεως Ἐκδηλώσεως Ἐνδιαφέροντος παρέχεται ἡ ἀκόλουθος διευκρίνησις :  

  Ἡ ἐκτιμηθεῖσα ἀγοραία ἀξία τῆς ἐν θέματι ἐκτάσεως, ὡς πολεοδομικῶς ρυθμισμένης, ἀνέρχεται εἰς τό ποσόν τῶν 144.000.000,00 ΕΥΡΩ καί τό ἐλάχιστον ἐτήσιον ἐδαφονόμιον εἰς τό ποσόν τῶν 4.704.000,00 ΕΥΡΩ.

   Ὡς ἐκ τούτου, μέ βάσιν τάς ἀνωτέρω αξίας ὑπολογίζεται ὁ κατ’ ἄρθρον ΙΙ. 4 ἐδαφ. β’ μέσος ἐτήσιος κύκλος ἐργασιῶν τῶν νομικῶν προσώπων, αἱ τραπεζικαί καταθέσεις διά τά φυσικά πρόσωπα, κατά τό ἄρθρον ΙΙ. 4 ἐδαφ. γ’, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἐγγύησις, κατά τό ἄρθρον ΙΙ. 4 ἐδαφ. δ’ τῆς Προσκλήσεως Ἐκδηλώσεως Ἐνδιαφέροντος.  

  Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐκθέσεως ἐκτιμήσεως περιλαμβάνεται εἰς τόν φάκελλο ἀρχειονομήσεως τοῦ ἀκινήτου, διά την ἀπόκτησιν τοῦ ὁποίου ἰσχύουν αἱ προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου ΙΙΙ 3 τῆς Προσκλήσεως.  

Τετάρτη, Μαρτίου 20, 2024

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ  

Ὁδ. Ἰωάν. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑΙ


Ἀριθμ. Πρωτ. -212- Ἐν Ἀθήναις τῇ 19ῃ Μαρτίου 2024

           

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΣ ΑΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ. 100-101 ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

(ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ»)


  Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων -Πετράκη, ἑδρεύον ἐν Ἀθήναις (Ἰωάν. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 115 21).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ


 ὅτι προσκαλεῖ ὑποψηφίους εἰς ἐκδήλωσιν ἐνδιαφέροντός των πρός ἀξιοποίησιν, ὑπό τήν μορφήν συστάσεως δικαιώματος ἐπιφανείας κατ’ ἄρθρα 47 παρ. 5 Ν. 590/1977, ὅπως ἰσχύει, καί 18-26 Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) ἐπί μελλοντικῶς ἀνεγερθησομένων οἰκοδομημάτων, μίας ἐκκλησιαστικῆς – μοναστηριακῆς ἐκτάσεως, πολεοδομικῶς ἀτακτοποιήτου, ἐμβαδοῦ τεσσαράκοντα τεσσάρων χιλιάδων ἐννεακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα τετραγωνικῶν μέτρων (44.989,00 τ.μ.), ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τήν περιοχήν «Μεγάλο Καβούρι» εἰς τήν Βουλιαγμένην Ἀττικῆς καί ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀκτῆς καί Ἀρχιμήδους, εἰς τό Ο.Τ. 100-101 τοῦ ἐγκεκριμένου ῤυμοτομικοῦ σχεδίου Δήμου Βουλιαγμένης - Αττικῆς, πλήρους καί

ἀποκλειστικῆς κυριότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, συμφώνως πρός τούς ὅρους τῆς σχετικῆς ταὐταρίθμου ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 212/19-3-2024 προσκλήσεως, συνταχθείσης δυνάμει τῆς ὑπ’ἀριθμ. Γ΄ Συνεδρίας /4-3-2024 (παράγρ. - θέμα 8) Ἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων - Πετράκη καί ἐγκεκριμμένης διά τῆς ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 2015/11-3-2024 ἐγκριτικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’.

  Οἱ ὅροι καί αἱ προϋποθέσεις συμμετοχῆς εἰς τήν διαδικασίαν περιέχονται εἰς τήν ἀνωτέρω ἀναφερομένην πρόσκλησιν ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος

   Ἀντίγραφον τῆς ὡς ἄνω προσκλήσεως ἐνδιαφέροντος εἶναι ἀνηρτημένον εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων – Πετράκη (https://synodikimoni.blogspot.com) καί εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (www.iaath.gr).  


Διά τό Ἡγουμενοσυμβούλιον

Ὁ Ἡγούμενος

† Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος 

Ἀριθμ. Πρωτ. Ἐξερχ. -212- 

 Ἐν Ἀθήναις, τῇ 19ῃ Μαρτίου 2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΣ ΑΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

---------------------------------------------  


Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πού ἀποτελεῖ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) [ἄρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, ἄρθρ. 2 ἐδ. β΄ Κανον. 39/1972 (Ε.τ.Κ. Α΄ 103)] καί ἐκπροσωπεῖται νομίμως ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου (κατά κόσμον Βασιλείου Μπιζαούρτη) καί τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου Αὐτῆς (ἄρθρο 7 Κανον. 39/1972 [Ε.τ.Κ. Α΄ 103]).


Ἔχον ὑπόψη:

1. Τίς διατάξεις τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ Α΄146/31.5.1977), ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ καί ἰσχύει.

2. Τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί ἐκμισθώσεως, ἐκποιήσεως καί ἐν γένει ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ Β΄ 415/04.02.2021) ὅπως ἰσχύει.

3. Τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 350/2023 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Διοίκηση καί διαχείριση τμήματος τῆς ρευστοποιητέας περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ Α΄ 168/20.10.2023).

4. Τήν ἀπό 4ης Μαρτίου 2024 Ἔκθεση Ἐκτίμησης τῆς Ἀγοραίας Ἀξίας καί τοῦ ἀνταλλάγματος γιά σύσταση δικαιώματος ἐπιφανείας γιά 99 ἔτη τῆς ἔκτασης ἐντός τῶν Ο.Τ. 100-101, στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς τῆς Μαρίας Σωτηροπούλου, πιστοποιημένης ἐκτιμήτριας, ἐγγεγραμμένης στό Μητρῶο Πιστοποιημένων Ἐκτιμητῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μέ ἀριθ. μητρώου 70.  


5. Τήν ὑπ’ ἀριθμ. Γ΄Συνεδρίας/4-3-2024 (παράγρ. – θέμα 8) ἀπόφαση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ κάτωθι μοναστηριακή ἔκταση μόνο μέ τήν παραχώρηση δικαιώματος ἐπιφανείας σέ τρίτο σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 παρ. 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποκλειομένων ἄλλων τρόπων ἀξιοποίησης, ὅπως ἐκποίηση ἤ ἀνταλλαγή ἤ ἀντιπαροχή.

6. Τό γεγονός ὅτι ἡ πρός ἀξιοποίηση μοναστηριακή ἔκταση εἶχε κηρυχθεῖ ὑπό ρυμοτομική ἀπαλλοτρίωση, ἡ ὁποία ὡστόσο ἔχει ἀρθεῖ αὐτοδικαίως λόγῳ παρόδου 15ετίας (88 παρ. 1 περ. α Ν. 4759/2020), ἀλλά ἡ ἔκταση εἶναι μέχρι σήμερα πολεοδομικῶς ἀτακτοποίητη καθώς δέν ἔχει ἐκδοθεῖ πράξη ἐπαναφορᾶς (ἄρθρο 90 Ν. 4759/2020) τοῦ προτέρου πολεοδομικοῦ καθεστῶτος της (χρήση γῆς καί ὅροι δόμησης) καί ὡς ἐκ τούτου τυχόν διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ θά καταστεῖ ἄγονη. Γιά τό λόγο αὐτό καί συντρέχει περίπτωση ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι ὅτι εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκποίηση ἤ παραχώρηση δικαιώματος ἐπιφανείας, ὅταν δέν εἶναι δυνατόν ἤ συμφέρον νά γίνει διαγωνισμός, σέ συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 6 παρ. 2 τοῦ ἰδίου Κανονισμοῦ, ἐφαρμοζόμενο ἀναλογικῶς, ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐνδιαφερομένου γίνεται διά προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος καί ἀξιολογήσεως προσφορῶν.

7. Τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2015/11-3-2024 Ἐγκριτική Ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄.  


ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ὅτι προσκαλεῖ ὑποψηφίους σέ ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντός τους πρός ἀξιοποίηση, ὑπό τή μορφή συστάσεως δικαιώματος ἐπιφανείας κατ’ ἄρθρα 47 παρ. 5 Ν. 590/1977, ὅπως ἰσχύει καί 18-26 Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) ἐπί μελλοντικῶς ἀνεγερθησομένων οἰκοδομημάτων, μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς – μοναστηριακῆς ἔκτασης, πολεοδομικῶς ἀτακτοποίητης, ἐμβαδοῦ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ἐννιακοσίων ὀγδόντα ἐννέα τετραγωνικῶν μέτρων (44.989,00 τ.μ.), ἡ ὁποία βρίσκεται στήν περιοχή «Μεγάλο Καβούρι» στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς καί ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀκτῆς καί Ἀρχιμήδους, στό Ο.Τ. 100-101 τοῦ ἐγκεκριμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου Δήμου Βουλιαγμένης Ἀττικῆς, πλήρους καί ἀποκλειστικῆς κυριότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.Ι.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


1. Ἀντικείμενο: Ἀντικείμενο τῆς παρούσας διακήρυξης ἀποτελεῖ ἡ πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρός ὑποβολή Προτάσεως/Ἐπενδυτικοῦ Σχεδίου ἐκ μέρους ἐνδιαφερόμενων ἐπενδυτῶν (ἐφεξῆς: ἐπενδυτής) γιά τήν ἀξιοποίηση μέσῳ παραχωρήσεως δικαιώματος ἐπιφάνειας τῆς ἐκκλησιαστικῆς – μοναστηριακῆς οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ἐφεξῆς: ἔκταση), πού βρίσκεται στήν περιοχή «Μεγάλο Καβούρι» τῆς Βουλιαγμένης Ἀττικῆς, ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀκτῆς καί Ἀρχιμήδους, ὅπως κατωτέρω ἀναλυτικά περιγράφεται, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί ἐκμισθώσεως, ἐκποιήσεως καί ἐν γένει ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν».

2. Δικαίωμα ἐπιφανείας: Οἱ προτάσεις πού θά ὑποβληθοῦν θά ἀφοροῦν, ἀποκλειστικά καί μόνο, τήν κτήση ἐμπραγμάτου δικαιώματος ἐπιφανείας ἐπί τῶν οἰκοδομημάτων πού θά ἀνεγερθοῦν ἐκ μέρους τοῦ ἐπενδυτῆ, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 παρ. 2 ἐδ. α΄ καί παρ. 6 ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ συνδυασμό μέ τά ἄρθρα 18-26 Ν. 3986/2011 καί 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 8 καί 9 τοῦ Ν. 4235/2014. Τά οἰκοδομήματα θά ἀνεγερθοῦν μέ ἐπιμέλεια, δαπάνες καί ἔξοδα ἀποκλειστικά τοῦ ἐπενδυτῆ, χωρίς καμία ἀνάμιξη ἤ εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως καί ἡ ἐν γένει ὑλοποίηση τοῦ Ἐπενδυτικοῦ Σχεδίου. Ἡ Ἱερά Μονή θά διατηρεῖ πάντοτε τό δικαίωμα κυριότητας ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς πρός ἀξιοποίηση ἐκτάσεως.

3. Τίμημα (ἐδαφονόμιο): Τό ποσό πού θά πρέπει νά καταβάλει ὁ ἐπενδυτής στήν Ἱερά Μονή ἐτησίως μετά τή σύναψη τῆς σύμβασης γιά τό δικαίωμα ἐπιφανείας δέν δύναται νά ὑπολείπεται τῆς προσδιοριζομένης ἀξίας ἀνταλλάγματος, ὅπως αὐτή ἀποτυπώθηκε στήν ἀπό 4ης Μαρτίου 2024 Ἔκθεση Ἐκτίμησης τῆς Ἀγοραίας Ἀξίας καί τοῦ ἀνταλλάγματος γιά σύσταση δικαιώματος ἐπιφανείας γιά 99 ἔτη τῆς ἔκτασης ἐντός τῶν Ο.Τ. 100-101, στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς ὑπό τῆς ὡς ἄνω πιστοποιημένης ἐκτιμήτριας καί ἡ ὁποία ἀφορᾶ στήν ὡς ἄνω ἔκταση τῶν 44.989,00 τ.μ. ὡς πολεοδομικῶς ρυθμισμένη. Τό ποσό αὐτό δύναται ἀναλογικῶς νά προσαρμοσθεῖ ἐφόσον τό Ἐπενδυτικό Σχέδιο προβλέπει σύσταση δικαιώματος ἐπιφανείας γιά λιγότερα ἔτη. Στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία - καί σύμφωνα μέ τό Ἐπενδυτικό Σχέδιο - ὁ ἐπενδυτής ἐνδιαφέρεται νά δεσμεύσει μέ προσύμφωνο τήν ἔκταση μέχρι νά ἀρθεῖ ἡ ρυμοτομική δέσμευση καί νά

τακτοποιηθεῖ αὐτή πολεοδομικῶς, θά καταβάλλεται ἐτησίως στήν Ἱερά Μονή ἕνα ποσό ὡς ἀποζημίωση χρήσης γιά τή δέσμευση τοῦ ἀκινήτου, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά εἶναι λιγότερο ἀπό τό ποσό τοῦ ἐδαφονομίου, ἐκτός καί ἄν τά μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Ἐφόσον τό ἐπενδυτικό πλάνο προβλέπει τήν ἀνέγερση καί λειτουργία ἐπιχειρηματικῆς μονάδας ἐκ μέρους τοῦ ἐπενδυτῆ, ὅπως λ.χ. ξενοδοχειακῆς μονάδας, ὁ ἐπενδυτής πρέπει νά καταβάλει πέραν τοῦ ὡς ἄνω ἐτήσιου ποσοῦ τοῦ ἐδαφονομίου καί ἐπιπλέον ποσό πού θά ὑπολογίζεται ἐπί τοῦ τζίρου ἐργασιῶν τῆς ἐπιχείρησης, τό ὁποῖο θά ἐκκινεῖ ἀπό ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό καί θά βαίνει αὐξανόμενο μόλις ὁ τζίρος ἐργασιῶν ξεπερνᾶ ὁρισμένα ἐπίπεδα.  

4. Τίτλοι κτήσεως: Ἡ πρός ἀξιοποίηση οἰκοπεδική ἔκταση ἀνήκει κατά πλήρη κυριότητα σέ ποσοστό 100% στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, βρίσκεται ἐντός τοῦ Ο.Τ. 100-101 τῆς Δ.Ε. Βουλιαγμένης τοῦ Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στή θέση «Μεγάλο Καβούρι» τῆς Βουλιαγμένης Ἀττικῆς, ἔχει Κωδικό Ἀριθμό Ἐθνικοῦ Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) 050341501009/0/0 καί ἐμβαδό - σύμφωνα μέ τήν ἐπιμέτρηση τοῦ Ἐθνικοῦ Κτηματολογίου - 44.989 τ.μ., περικλείεται βορείως ἀπό τήν ὁδό Ἀκτῆς, δυτικῶς ἀπό τήν ὁδό Ἀρχιμήδους, νοτίως ἀπό ἐδαφική λωρίδα μέ Κ.Α.Ε.Κ. 050341501008/0/0, ἀνήκουσα κατά ψιλή κυριότητα στήν Ἱ. Μονή Πετράκη, ἔχουσα κατά τό Ρυμοτομικό Σχέδιο κοινόχρηστο χαρακτήρα (χῶρος πρασίνου), καί ἀνατολικά μέ ἀνώνυμη ὁδό (μή διανοιγμένη). Τίτλος κτήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη ἐπί τῆς ἐν λόγῳ οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως ἀποτελεῖ τό ἀπό 25.1.1933 Π.Δ. «Περί διαχωρισμοῦ τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη - Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ Α΄ 39), τό ὁποῖο συνιστᾶ ἐκ τοῦ νόμου (ex lege) τίτλο ἰδιοκτησίας, δυνάμει τῆς παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 51 Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/07.10.2014), ἀποτελεῖ πλήρη ἀπόδειξη τῶν ἐμπραγμάτων δικαιωμάτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπί τῶν ἀναφερομένων σ' αὐτό ἀκινήτων καί ἰσχύει erga omnes ἀπό τή δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, χωρίς νά ἀπαιτεῖται μεταγραφή του, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπό 21.2.1951 Σύμβαση (περί ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Ρυμοτομικοῦ Σχεδίου Βουλιαγμένης) μεταξύ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀφενός καί τῶν: α) Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρφανοτροφείου Βουλιαγμένης καί β) Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) ἀφετέρου, ἡ ὁποία καταρτίστηκε μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 1900/21.2.1951 Πράξη τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Χρήστου Νικ. Κατσαφαρόπουλου καί κυρώθηκε μέ τό ἀπό 20-04-1951 Β.Δ. «περί ἐγκρίσεως τοῦ σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης (Ἀττικῆς) καί κυρώσεως τῆς σχετικῆς συμβάσεως», πού δημοσιεύθηκε στό μέ ἀριθμό 121 Φ.Ε.Κ. (τεῦχος Α΄) τῆς 24-04-1951 καί μέ τό ὁποῖο ἡ Σύμβαση ἀποτελεῖ «ὡς ἀναπόσπαστον αὐτοῦ μέρος καί συμπλήρωμα, ἕν ἑνιαῖον ὅλον». Σημειωτέον δέ ὅτι μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 951/1999 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, κρίθηκε ἀμετακλήτως

ὅτι ἡ πρός ἀξιοποίηση οἰκοπεδική ἔκταση ἀνήκει στήν Ἱερά Μονή Πετράκη.


5. Πολεοδομική κατάσταση: Μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 7747/318/09-03-1995 ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς (ΦΕΚ Δ΄ 200/04-04-1995) τροποποιήθηκε (ἐκ νέου) τό ρυμοτομικό σχέδιο Βουλιαγμένης στό Ο.Τ. 100-101 μέ τόν χαρακτηρισμό τῆς πρός ἀξιοποίηση ἐκτάσεως καί ἀνήκουσας στήν πλήρη κυριότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη ὡς χώρου κοινοχρήστου πρασίνου, χωρίς ὅμως νά καταβληθεῖ ἡ προσήκουσα ἀποζημίωση στήν ἰδιοκτήτρια Ἱερά Μονή. Λόγῳ δέ τῆς ἐπί μακρό χρονικό διάστημα διατηρήσεως τῆς ὡς ἄνω ρυμοτομικῆς δεσμεύσεως ἄνευ καταβολῆς ἀποζημιώσεως, ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ), ἡ ὁποία μέχρι τήν ἔκδοση τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 350/2023 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ Α΄ 168/20.10.2023) διαχειριζόταν τή ρευστοποιητέα περιουσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ζήτησε τήν ἄρση τῆς ὡς ἄνω ἀπαλλοτρίωσης καί ἐν συνεχείᾳ λόγῳ σιωπηρῆς ἀπορρίψεως τοῦ αἰτήματος ἀπό τήν Διοίκηση προσέφυγε στό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Πειραιῶς, τό ὁποῖο μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 15/2013 ἀπόφασή του ἀκύρωσε τήν σιωπηρή ἄρνηση τῆς Διοικήσεως νά ἄρει τήν ἀνωτέρω ρυμοτομική ἀπαλλοτρίωση καί ἀνέπεμψε τήν ὑπόθεση στήν Διοίκηση προκειμένου νά προβεῖ σέ τροποποίηση τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου, ὥστε τό ἀκίνητο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη νά καταστεῖ καί πάλι οἰκοδομήσιμο. Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς κατέστη ἀμετάκλητη μέ τήν ὑπ' ἀριθ. 3518/2017 ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, μέ τήν ὁποία ἀπορρίφθηκε αἴτηση ἀναιρέσεως τοῦ Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κατά αὐτῆς. Ὡστόσο, μέχρι σήμερα ἡ Διοίκηση δέν ἔχει συμμορφωθεῖ μέ τό διατακτικό τῆς ὑπ' ἀριθ. 15/2013 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς. Περαιτέρω, ἡ ρυμοτομική ἀπαλλοτρίωση ἔχει ἀρθεῖ αὐτοδικαίως λόγῳ παρόδου 15ετίας (δυνάμει πλέον τῆς νεότερης διάταξης τοῦ ἄρθρου 88 παρ. 1 περ. α Ν. 4759/2020), ἀλλά ἡ ἔκταση εἶναι μέχρι σήμερα πολεοδομικῶς ἀτακτοποίητη καθώς δέν ἔχει ἐκδοθεῖ πράξη ἐπαναφορᾶς (ἄρθρο 90 Ν. 4759/2020) τοῦ προτέρου πολεοδομικοῦ καθεστῶτος της (χρήση γῆς καί ὅροι δόμησης) καί ὡς ἐκ τούτου ἡ πρός ἀξιοποίηση οἰκοπεδική ἔκταση, πού βρίσκεται ἐντός τοῦ Ο.Τ. 100-101 τῆς Δ.Ε. Βουλιαγμένης τοῦ Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στή θέση «Μεγάλο Καβούρι» τῆς Βουλιαγμένης Ἀττικῆς, μέ Κ.Α.Ε.Κ. 050341501009/0/0 καί ἐμβαδό 44.989 τ.μ., παραμένει πολεοδομικῶς ἀρρύθμιστη καί κατ' ἐπέκταση μή οἰκοδομήσιμη


ΙΙ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ἡ πρόταση τοῦ ἐνδιαφερόμενου ἐπενδυτῆ πρέπει νά περιέχει, κατ’ ἐλάχιστον, τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται στά κεφάλαια Ι καί ΙΙ τῆς παρούσας διακηρύξεως. Ὁ ἐπενδυτής πού θά ἀναλάβει τήν ἀξιοποίηση τῆς ἔκτασης μέ τή σύσταση καί παραχώρηση σέ αὐτόν δικαιώματος ἐπιφανείας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς προτάσεώς του ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη μέ τούς εἰδικότερους συμβατικούς ὅρους καί προδιαγραφές πού ἡ Ἱερά Μονή θά τοῦ ἀντιπροτείνει καί ἐκεῖνος θά ἀποδεχθεῖ, θά προσέλθει πρός ὑπογραφή τῆς συναφθησομένης συμβάσεως σύστασης δικαιώματος ἐπιφανείας ἐντός προθεσμίας ἑνός (1) μήνα ἀπό τήν ἡμερομηνία πού θά κληθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη, ἄλλως ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη θά ἔχει δικαίωμα ὑπαναχωρήσεως καί ματαίωσης τῆς συμφωνίας καί ἀξίωση ἀποκατάστασης κάθε θετικῆς καί ἀποθετικῆς ζημίας της γιά τή ματαίωση αὐτή ἔναντι τοῦ ἐπενδυτῆ.

2. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη δέν δεσμεύεται ὥστε νά ἀποδεχθεῖ τίς ὑποβληθεῖσες προτάσεις τῶν ἐπενδυτῶν, τίς ἀξιολογεῖ ἐλευθέρως καί ἀπροθέσμως καί κατά τήν ἀπολύτως διακριτική της εὐχέρεια. Ἡ ἀπόρριψη τῶν προτάσεων δέν ἀπαιτεῖται νά εἶναι αἰτιολογημένη, οὔτε ὑποχρεοῦται ἡ Ἱερά Μονή νά τήν κοινοποιήσει στόν ἐπενδυτή. Ὁ ἐπενδυτής, τοῦ ὁποίου ἡ πρόταση ἀπορρίφθηκε, δέν ἔχει κανένα δικαίωμα ἀποζημίωσης ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀξίωση (λ.χ. καί ἐνδεικτικῶς, ἐκ τοῦ ἄρθρου 949 Κ.Πολ.Δ.) προερχόμενη ἀπό τήν παροῦσα διακήρυξη ἔναντι τῆς ἰδιοκτήτριας Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη ἤ ἐπιστροφῆς τοῦ τέλους ἀρχειονόμησης. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη δέν φέρει καμία εὐθύνη γιά τυχόν πλημμέλειες στόν νομικό ἤ/καί τεχνικό ἔλεγχο πού θά πραγματοποιήσει ὁ ἐπενδυτής πρίν ὑποβάλει τήν πρότασή του, ὁ ὁποῖος κατά τήν ὑποβολή τῆς προτάσεώς του θά δηλώσει ρητῶς ὅτι γνωρίζει πώς ἡ πρός ἀξιοποίηση ἔκταση εἶναι πολεοδομικῶς ἀτακτοποίητη καί ἀποδέχεται καί ἀναλαμβάνει κάθε κίνδυνο πού τυχόν προκύψει στό μέλλον ἐάν ἡ ἔκταση δέν ρυθμιστεῖ πολεοδομικῶς, παραιτούμενος ἀπό κάθε ἀξίωση ἀποζημίωσής του κατά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ ἐπιστροφῆς τοῦ τέλους ἀρχειονόμησης ἐξαιτίας τοῦ λόγου αὐτοῦ.  

3. Ὁ ἐπενδυτής (ἐπιφανειοῦχος) πού θά ἀναλάβει τήν ἀξιοποίηση τῆς ἔκτασης θά ὑποχρεοῦται, ἐγγυώμενος γιά αὐτό μέ δική του ἐπιμέλεια, δαπάνες καί ἔξοδα στά ἑξῆς: α) νά ὑλοποιήσει τήν πρότασή του ἐντός τοῦ χρονοδιαγράμματος καί μέ ὅλες τίς λεπτομερεῖς προδιαγραφές καί ὅρους πού θά συμφωνηθοῦν μέ τήν Ἱερά Μονή καί β) μετά τήν ὑπογραφή τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως σύστασης δικαιώματος ἐπιφανείας νά προβεῖ ἀμελλητί σέ ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν ἔκδοση ἀποφάσεως ὑπό τοῦ ἁρμοδίου διοικητικοῦ ὀργάνου, πού θά τροποποιήσει τό ρυμοτομικό σχέδιο στό ἐν λόγῳ Ο.Τ. 100-101, στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς, πρός ἄρση τῆς ρυμοτομικῆς δέσμευσης καί καθορισμό τῶν ὅρων δομήσεως καί

χρήσεων γῆς καί νά ἐκδώσει ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἄδειες γιά τήν ὑλοποίηση τῆς Πρότασης, συνεργαζόμενος μετά τῆς ἰδιοκτήτριας Ἱερᾶς Μονῆς ὅπου κατά νόμον ἀπαιτεῖται. Μέχρι τήν τροποποίηση τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου ἀπό τά ἁρμόδια κρατικά ὄργανα καί τήν χορήγηση ὅρων δόμησης καί χρήσεων γῆς κατά τροποποίηση τοῦ ἰσχύοντος πολεοδομικοῦ σχεδίου, ὁ ἐπενδυτής θά καταβάλει στήν Ἱερά Μονή κανονικά τό ἐτήσιο ἀντάλλαγμα (ἐδαφονόμιο) γιά τό δικαίωμα ἐπιφανείας. Τό ἴδιο ποσό θά καταβάλλεται ἐτησίως καί στήν περίπτωση πού - καί σύμφωνα μέ τό Ἐπενδυτικό Σχέδιο - ὁ ἐπενδυτής ἐνδιαφέρεται νά δεσμεύσει μέ προσύμφωνο τήν ἔκταση μέχρι νά ἀρθεῖ ἡ ρυμοτομική δέσμευση καί νά τακτοποιηθεῖ αὐτή πολεοδομικῶς, ἐκτός καί ἄν τά μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά ὡς πρός τό ὕψος τοῦ ἀνταλλάγματος. Ὁ ἐπενδυτής σέ περίπτωση πού ἡ ἔκταση τελικῶς δέν τακτοποιηθεῖ πολεοδομικά καί ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ λόγου τό ἐπενδυτικό πλάνο δέν ὑλοποιηθεῖ καί ματαιωθεῖ ἡ σύμβαση, δέν δικαιοῦται σέ ἐπιστροφή τῶν ποσῶν (τέλος ἐδαφονομίου ἤ ποσό γιά τήν παραχώρηση χρήσης στό πλαίσιο σύναψης προσυμφώνου) πού τυχόν ἔχει καταβάλει πρός τή Μονή μέχρι αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ σημείου.

4. Δικαίωμα ὑποβολῆς αἴτησης ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος – προτάσεως ἔχουν:  

α) Ἕλληνες πολίτες καί ἀλλοδαποί, ὡς φυσικά πρόσωπα, ἀτομικῶς,  

β) νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ ἤ δημοσίου δικαίου, μέ ἕδρα τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό, πού ἔχουν συσταθεῖ νομίμως, πρίν τήν ὑποβολή προσφορᾶς καθώς καί  

γ) κοινοπραξίες ἤ ἑνώσεις πού δέν ἔχουν νομική προσωπικότητα μεταξύ φυσικῶν ἤ/καί νομικῶν προσώπων καί ἔχουν νομίμως συσταθεῖ μέ σκοπό τήν προτεινόμενη ἀξιοποίηση. Στήν τελευταία περίπτωση τά μέλη τῆς ἕνωσης - κοινοπραξίας εὐθύνονται ἔναντι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀλληλεγγύως, ἀδιαιρέτως καί εἰς ὁλόκληρον ἕκαστο, ὡς πρός τίς ὑποχρεώσεις ἀπό τή σύμβαση πού θά ὑπογραφεῖ.  

Τά νομικά πρόσωπα θά πρέπει νά εἶναι ἀξιόχρεα καί νά ἔχουν, μεταξύ ἄλλων, μέσο ἐτήσιο ὅρο κύκλου ἐργασιῶν, κατά τήν τελευταία τριετία, κατ’ ἐλάχιστον τό 1/3 τῆς ἀγοραίας ἀξίας τῆς ἐκτάσεως ὡς πολεοδομικῶς ρυθμισμένης, ὅπως αὐτή προσδιορίστηκε στήν ἀπό 4ης Μαρτίου 2024 Ἔκθεση Ἐκτίμησης τῆς Ἀγοραίας Ἀξίας καί τοῦ ἀνταλλάγματος γιά σύσταση δικαιώματος ἐπιφανείας γιά 99 ἔτη τῆς ἔκτασης ἐντός τῶν Ο.Τ. 100-101, στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς τῆς πιστοποιημένης ἐκτιμήτριας Μαρίας Σωτηροπούλου.

Τά φυσικά πρόσωπα θά πρέπει νά ἔχουν, ἀντίστοιχα, τραπεζικές καταθέσεις ἰδίου ὕψους ἴσου μέ τό 1/3 ἐπί τῆς ἀγοραίας ἀξίας τῆς ἐκτάσεως ὡς πολεοδομικῶς ρυθμισμένης, ὅπως αὐτή προσδιορίστηκε στήν ἀνωτέρω ἀπό 4ης Μαρτίου 2024 Ἔκθεση Ἐκτίμησης.

Κατά τήν ὑπογραφή τῆς Σύμβασης, ὁ ἐπενδυτής ὀφείλει νά καταθέσει ἐγγύηση, εἴτε διά μεταφορᾶς καί πιστώσεως σέ τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἴτε διά τραπεζικῆς ἐπιταγῆς ἤ διά καταθέσεως

ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς, ἀναγνωρισμένης στήν Ἑλλάδα Τράπεζας καί ἐν γένει Πιστωτικοῦ Ἱδρύματος ἤ τοῦ Κλάδου ΤΣΜΕΔΕ τοῦ Ε-ΕΦΚΑ, ποσοῦ ἰσόποσου τοῦ δέκα τοῖς ἑκατό (10%) τῆς ἀξίας τῆς ἐκτάσεως, ὅπως αὐτή ἀποτιμᾶται στήν ἀπό 4ης Μαρτίου 2024 Ἔκθεση Ἐκτίμησης τῆς Ἀγοραίας Ἀξίας καί τοῦ ἀνταλλάγματος γιά σύσταση δικαιώματος ἐπιφανείας γιά 99 ἔτη τῆς ἔκτασης ἐντός τῶν Ο.Τ. 100-101, στή Βουλιαγμένη Ἀττικῆς τῆς πιστοποιημένης ἐκτιμήτριας Μαρίας Σωτηροπούλου. Προτάσεις πού δέν περιλαμβάνουν τήν κατάθεση ἐγγυήσεως ἀπορρίπτονται. Ἡ ἐγγύηση καταπίπτει ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σέ περίπτωση πού ὁ ἐπενδυτής δέν προσέλθει πρός ὑπογραφή τῆς συναφθησομένης συμβάσεως σύστασης δικαιώματος ἐπιφανείας ἤ σέ περίπτωση πού τό ἐπενδυτικό σχέδιο δέν ὑλοποιηθεῖ ἐντός τοῦ συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

5. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη δικαιοῦται νά ζητήσει καί νά ζητᾶ ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους ἐπενδυτές συμπληρωματικές πληροφορίες, ἔγγραφα ἤ πρόσθετα στοιχεῖα πρός διευκρίνιση ἤ ἐπιβεβαίωση τῶν προσφορῶν τους καί ὑποχρεοῦται νά παράσχει στόν ἐπενδυτή τίς ἀπαραίτητες ἐξουσιοδοτήσεις γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ἀνωτέρω ὑπό στοιχ. 1 καί 3 ὑποχρεώσεών του.

6. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη μετά τό ἄνοιγμα τῶν φακέλων τῶν αἰτήσεων ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος δύναται, κατά τήν διακριτική της εὐχέρεια, νά ἔρθει σέ ἐπικοινωνία μέ τούς συμμετέχοντες, ἐάν κρίνει ὅτι αὐτό ἀπαιτεῖται, πρός διασαφήνιση τῶν ὅρων τῆς Πρότασης ἤ τῶν Προτάσεών τους.

7. Σέ περίπτωση πού ἡ ἔκταση ρυθμιστεῖ πολεοδομικῶς ἀλλά δέν ἔχει συναφθεῖ ἀκόμη σύμβαση μέ τούς ἐνδιαφερόμενους ἐπενδυτές καί ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη ἀποφασίσει τήν προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμοῦ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί ἐκμισθώσεως, ἐκποιήσεως καί ἐν γένει ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν» (ΦΕΚ Β΄ 415/04.02.2021) γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς ἔκτασης μέ παραχώρηση δικαιώματος ἐπιφανείας μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 2024 ἤ ὅπως παραταθεῖ μέ νεώτερη ἀπόφαση τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά συμμετάσχουν σέ αὐτόν ὡς πλειοδότες μόνον ὅσοι θά λάβουν μέρος στήν διαδικασία ὑποβολῆς προτάσεων, βάσει τῆς παρούσας Πρόσκλησης.

8. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη δικαιοῦται, κατά τήν ἀπόλυτη κρίση της καί χωρίς νά ὑποχρεοῦται ἔναντι τῶν ἐνδιαφερομένων, τῶν αἰτούντων ἤ καί τρίτων σέ καμία ἀποζημίωση ἤ ἱκανοποίηση οἱασδήποτε ἄλλης ἀξιώσεως πού ἅπτεται αἰτιωδῶς τῆς παρούσας Πρόσκλησης, νά ἀκυρώσει ἤ νά διακόψει ἤ νά ἀναβάλει ἀνά πᾶσα στιγμή τή διαδικασία παραλαβῆς τῶν ἐν λόγῳ αἰτήσεων ἀλλά καί τήν περαιτέρω ἀξιολόγησή τους καί νά τροποποιήσει ἐπιμέρους ὅρους τῆς παρούσας Διακήρυξης.

9. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη δικαιοῦται νά χρησιμοποιήσει, κατά τήν ἀπόλυτη κρίση της, τίς προτάσεις πού θά ὑποβληθοῦν χωρίς νά θεωρηθοῦν ἐμπιστευτικά ἔγγραφα ἤ ἔγγραφα πού περιέχουν ἐμπιστευτικές πληροφορίες. Ἡ ὑποβολή αἴτησης ἀκόμη καί ἀπαράδεκτης ἤ ἀόριστης θά λογίζεται ὡς ἄρση τῆς τυχόν ἐμπιστευτικότητας τῶν ἐγγράφων, παροχή ἀδείας κοινοποίησης τοῦ περιεχομένου τους ἤ τῶν πληροφοριῶν πού περιέχουν καί σέ τρίτους καί παραίτηση ἀπό κάθε ἀποζημιωτικό ἤ ἄλλο ἐνοχικό ἤ διαπλαστικό δικαίωμα γιά τήν κοινοποίηση αὐτή.

ΙΙΙ.

ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐπενδυτές καλοῦνται νά ὑποβάλουν γραπτῶς μία ἤ περισσότερες αἰτήσεις ἐνδιαφέροντος στήν ἑλληνική γλῶσσα σέ σφραγισμένο φάκελο μέ τήν ἔνδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΤΑΣΗ 44.989,00 τ.μ., Ο.Τ. 100-101 «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ» ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» στό Γραφεῖο τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, Ἰω. Γενναδίου 14, Ἀθήνα Τ.Κ. 115 21 ἕως καί τήν Παρασκευή 31-05-2024 καί ἕως ὥρας 12 μ.

Οἱ γραπτές προσφορές – αἰτήσεις ἐνδιαφέροντος ὑποβάλλονται ἰδιοχείρως κατά τόν παραπάνω χρόνο μέ σχετική ἐπισημείωση τῆς ἡμεροχρονολογίας καί ὥρας παραλαβῆς αὐτῶν καί μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου εἰσερχομένων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι οἱ ὁποῖοι θά ὑποβάλλουν ἰδιοχείρως τήν αἴτηση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος μαζί μέ ὅλα τά νομιμοποιητικά ἔγγραφα, τίς ὑπεύθυνες δηλώσεις καί τό ἀποδεικτικό κατάθεσης τοῦ τέλους ἀρχειονόμησης, ὅπως ἀναφέρονται στούς ἐπιμέρους ὅρους τῆς παρούσας διακηρύξεως, θά λαμβάνουν βεβαίωση ὑποβολῆς προσφορᾶς.

Οἱ αἰτήσεις πρέπει: α) νά μήν ἔχουν ξυσίματα, σβησίματα, ὑποσημειώσεις ἤ ὑστερόγραφα, μεσόστιχα, παραβολές, κενά, συγκοπές καί συντμήσεις, πού μποροῦν νά θέσουν σέ ἀμφιβολία ὅρους, τιμές ἤ τήν ταυτότητα τοῦ ἐπενδυτῆ, β) νά ἀναγράφουν τά ἀκριβῆ στοιχεῖα τοῦ ἐπενδυτῆ καί γ) νά εἶναι σαφεῖς καί πλήρεις ὡς πρός τά κύρια στοιχεῖα τῆς προτάσεως καί τήν περιγραφή τοῦ ἐπενδυτικοῦ πλάνου.

2. Ἡ αἴτηση θά φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ αἰτοῦντος, ἤ τοῦ ἐξουσιοδοτημένου ἀντιπροσώπου του ἐφόσον ὁ αἰτῶν ἀσκεῖ κατ’ ἐπάγγελμα ἐπιχείρηση ἀξιοποίησης ἀκινήτων ἤ τοῦ εἰδικοῦ πληρεξουσίου του, καί θά συνοδεύεται ἀπό τά σχετικά νομιμοποιητικά ἔγγραφα καί ἐξουσιοδοτήσεις γιά τήν ὑπογραφή της, καθώς καί τίς ὑπεύθυνες δηλώσεις πού ἀναφέρονται στά ἐπιμέρους ἄρθρα τῆς παρούσας διακηρύξεως.  

3. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά προμηθευτοῦν εἴτε σέ ἠλεκτρονική, εἴτε σέ ἔγχαρτη μορφή ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη τόν φάκελο ἀρχειονόμησης ὅλων τῶν διαθέσιμων ἀρχείων καί πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν στήν ἔκταση (ἐνδεικτικά: τίτλους κτήσης, τοπογραφικά σχέδια καί διαγράμματα, κτηματολογικά φύλλα καί ἀποσπάσματα κλπ.), μέ αἴτησή τους, στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση: ima.petraki@hotmail.gr καταβάλλοντας προηγουμένως τό μή ἐπιστρέψιμο τέλος ἀρχειονόμησης τῶν πέντε χιλιάδων εὐρώ (5.000,00 €), στόν τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ GR 6601101460000014629609315) μέ αἰτιολογία κατάθεσης ποσοῦ: «ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ Ο.Τ. 100-101 «ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ».  

Πρίν τήν παραλαβή τοῦ ὡς ἄνω φακέλου ἀρχειονόμησης, οἱ ἐνδιαφερόμενοι, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά προσέρχονται αὐτοπροσώπως ἤ νά φέρουν σχετική νόμιμη ἐξουσιοδότηση τοῦ ἐνδιαφερόμενου φυσικοῦ προσώπου, ὅταν δέ πρόκειται γιά νομικά πρόσωπα θά πρέπει εἴτε νά προσέρχεται ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος αὐτῶν εἴτε νά φέρουν σχετικά ἔγγραφα νομιμοποίησης τοῦ νομικοῦ προσώπου καί νόμιμη ἐξουσιοδότηση, θά πρέπει νά ὑποβάλουν στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη νομίμως ὑπογεγραμμένη Ὑπεύθυνη Δήλωση, μέ τήν ὁποία θά δηλώνουν ὅτι παραλαμβάνουν τά οἰκεῖα ἀρχεῖα καί πληροφορίες τοῦ φακέλου ἀρχειονόμησης καθώς καί ὅτι δηλώνουν ὑπεύθυνα ὅτι δεσμεύονται γιά τήν μή ἀποκάλυψη τῶν στοιχείων τοῦ φακέλου καί τήν τήρηση ἐμπιστευτικότητας, ἐπί τῶν ὡς ἄνω χορηγούμενων ἀρχείων καί πληροφοριῶν.

Μέ τήν ὡς ἄνω αἴτησή τους, οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά ὑποβάλουν στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη τό ἀποδεικτικό καταβολῆς τοῦ παραπάνω τέλους ἀρχειονόμησης, καθώς καί τήν ὡς ἄνω Ὑπεύθυνη Δήλωση, νομίμως ὑπογεγραμμένη. Αἰτήσεις, οἱ ὁποῖες ὑποβάλλονται στήν Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη μέ ἄλλο τρόπο, δέν λαμβάνονται ὑπόψιν.

Ρητῶς ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ καταβολή τοῦ τέλους ἀρχειονόμησης εἶναι ὑποχρεωτική καί συνιστᾶ προαπαιτούμενο τῆς ἔγκυρης ὑποβολῆς αἰτήσεως ἐνδιαφέροντος, στήν ὁποία καί ἐπισυνάπτεται καί λαμβάνει κοινό ἀριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης μέ αὐτήν, ἀνεξάρτητα ἄν ὁ ἐνδιαφερόμενος ἐπενδυτής

προμηθεύτηκε ἤ μή τόν φάκελο ἀρχειονόμησης ὅλων τῶν διαθέσιμων ἀρχείων καί πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν στήν ἔκταση.

Ἐπίσης ρητῶς ἐπισημαίνεται ὅτι πέραν τῶν πληροφοριῶν καί στοιχείων πού παρέχει ἤ/καί θά παράσχει ἡ Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη, ἐναπόκειται στούς ἐνδιαφερόμενους νά προβοῦν στόν πλήρη νομικό, τεχνικό ἤ/καί πολεοδομικό ἔλεγχο τῆς ἐκτάσεως. Ὅλες οἱ πληροφορίες σχετικά μέ τήν πρός ἀξιοποίηση ἔκταση, τίς ὁποῖες χορηγεῖ ἡ Ἱερά Μονή πρός τούς ἐνδιαφερόμενους, στοχεύουν νά τούς συνδράμουν στήν κατάρτιση καί τήν ὑποβολή τῶν προσφορῶν τους. Τό ὑλικό αὐτό χορηγεῖται μόνο γιά σκοπούς πληροφόρησης, εἶναι ἐνδεικτικό καί ὄχι ἐξαντλητικό. Οὐδεμία ἐγγύηση παρέχεται ἤ ὑποχρέωση ἀναλαμβάνεται γιά τήν ἀκρίβεια, πληρότητα ἤ ἐπάρκεια τῶν πληροφοριῶν καί τῶν στοιχείων, οἱ δέ σύμβουλοι καί οἱ συντάκτες τοῦ ἐν λόγῳ πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ ἀπαλλάσσονται ἀπό κάθε εὐθύνη, γιά ὁποιεσδήποτε ἀνακρίβειες, παραλείψεις ἤ τυχόν παραδρομές. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι τεκμαίρεται καί συνομολογεῖται ὅτι ἔχουν διεξάγει τή δική τους ἔρευνα καί ἀνάλυση τῶν στοιχείων σχετικά μέ τήν ἔκταση, μέ τή συνδρομή δικῶν τους συμβούλων (τεχνικῶν, νομικῶν, χρηματοοικονομικῶν, κλπ), καθώς καί ὅτι ἔχουν μελετήσει καί κατανοήσει πλήρως ὅλες τίς παρασχεθεῖσες πληροφορίες.

4. Κοινή αἴτηση ἀπό περισσότερα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα δέν γίνεται δεκτή. Δέν θεωρεῖται κοινή αἴτηση καί γίνεται δεκτή ἡ αἴτηση κοινοπραξίας ἤ ἕνωσης προσώπων, πού ἔχει νόμιμα συσταθεῖ μέ σκοπό τήν προτεινόμενη σέ αὐτή ἀξιοποίηση, σύμφωνα καί μέ τά ἀνωτέρω ὑπό Ι διαλαμβανόμενα. Ἐπιτρέπεται ἡ αἴτηση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος νά περιέχει περισσότερες τῆς μίας προτάσεις ἀξιοποίησης τῆς ἴδιας ἔκτασης.

5. Οἱ Προτάσεις πού θά ὑποβληθοῦν θά ἀφοροῦν τήν κτήση ἐμπραγμάτου δικαιώματος ἐπιφανείας, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 16 παρ. 2 ἐδ. α΄ καί παρ. 6 ὑπ’ αριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ συνδυασμό μέ τά ἄρθρα 18-26 Ν. 3986/2011 καί 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 8 καί 9 τοῦ ν. 4235/2014.  

6. Αἰτήσεις πού δέν πληροῦν τούς παραπάνω ὅρους καί προϋποθέσεις τῆς παρούσας ἤ δέν κατατέθηκαν ἐμπροθέσμως ἤ δέν πληρώθηκε προσηκόντως τό τέλος ἀρχειονόμησης ἤ δέν κατατέθηκε ἡ ἀπόδειξη πληρωμῆς τοῦ τέλους ἀρχειονόμησης στή γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη καί δέν ἔλαβε ἀριθμό πρωτοκόλλου θά ἀπορρίπτονται ὡς ἀπαράδεκτες.

7. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι -μαζί μέ τήν αἴτηση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος- πρέπει νά ὑποβάλουν καί τά κύρια στοιχεῖα τῆς πρότασής τους, σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς παρούσας Διακήρυξης. Ἐπίσης, οἱ ἐνδιαφερόμενοι, μέσῳ τοῦ αἰτήματος πού θά ὑποβάλλουν, πρέπει νά προσκομίσουν στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει ἡ ἐπαγγελματική τους δραστηριότητα, ἡ εμπειρία τους καθώς καί ἡ χρηματοδοτική τους ἱκανότητα. Αἴτηση μέ ἐλλείποντα τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται ὡς ἀπαιτούμενα στόν παρόντα ὅρο θά ἀπορρίπτεται ὡς ἀόριστη.

8. Περίληψη τῆς παρούσας διακηρύξεως θά δημοσιευθεῖ σύμφωνα μέ ὅσα ὁρίζονται στίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 7 παρ. 2 καί 17 παρ.1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 19/146/2021 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνιση μπορεῖτε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τόν Ἡγουμενοσύμβουλο, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Δωρόθεο Κιούση στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση ima.petraki@hotmail.gr.  

ΔΙΑ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ὁ Καθηγούμενος† Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος

ΑΠΟ ΤΗ Α' ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ