Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

το Κτιτορικόν Μνημόσυνον της Μονής

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ωραν 6.30'μμ μετά την Ακολουθίαν του Εσπερινού,
τελέσθηκε στο Καθολικόν της Μονής το καθιερωμένον κατ'έτος
ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
με ειδικήν Ακολουθίαν εκ του Μοναχικού Τυπικού
εις τιμήν και μνήμην του Κτίτορος και Πρώτου Ηγουμένου της Μονής Ασωμάτων
Παρθενίου Πετράκη του Ιατροφιλοσόφου και Ιερομονάχου (+1686)
καθώς και όλων των θεοφιλώς Ηγουμενευσάντων εν τη Μονή διαδόχων αυτού,
μετά των αδελφών και πατέρων των ενασκησαμένων και τελειωθέντων εν αυτή.
Ο Ραδιοσταθμός της Εκκλησίας αναμετέδωσε όλη την Ακολουθία.
Μετά την Απόλυση, εμοιράσθησαν τα κόλυβα (που είχαν φιλοτεχνήσει οι πατέρες της Μονής) στους προσκυνητές, οι δε αδελφοί και πατέρες είχαν την ευκαιρία να συναχθούν επί το αυτό στο Αρχονταρίκι της Μονής και να ακούσουν επικαίρους στοχασμούς και αποτιμήσεις εκ μέρους του Αγίου Καθηγουμένου.