12/11/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ


Ληγούσης τῆς θητείας τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς καί προβλεπομένης ὑπό τοῦ ἰσχύοντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Αὐτῆς (Ἄρθρον 7/1982) συνῳδᾶ τῷ ἄρθρῳ 39/5 τοῦ Ν. 590/77 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» διεξαγωγῆς ἐκλογῆς πρός ἀνάδειξιν Συμβούλων διά τήν περίοδον 2014-2019, καί κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὁρίζομεν τήν Πέμπτην 27ην Νοεμβρίου ἑ.ἔ., ὡς ἡμέραν ἐκλογῆς

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝ
Ὑμᾶς, ἵνα προσέλθητε εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν κατά τήν 6ην - 8ην π.μ. τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας  εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ ἀσκήσητε τό ἐκλογικόν σας δικαίωμα.

 Ὁ Καθηγούμενος
  
   †Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος