Πέμπτη, Ιανουαρίου 26, 2023

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗΑΡ. ΠΡΩΤ.-57-                                                                                         Αθήνα, 24/01/2023


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ,  

ΔΙΑ ΦΑΝΕΡΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη :

δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 703/26-01-2023 εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκηρύσσει αρχικήν, φανεράν, τακτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εκμισθώσεως ακινήτων, διά φανερών προσφορών, προς ανάδειξιν μισθωτού, διά χρήσιν κατοικίας :

α) Ενός Διαμερίσματος υπό στοιχεία Α52, του 4ου ορόφου, επιφανείας 78 τ.μ., μετά μίας Αποθήκης υπό στοιχεία Α απ. 2, του υπογείου, επιφανείας 6 τ.μ. και μίας θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου του υπογείου, υπό στοιχεία Ρ-22, επιφανείας 14 τ.μ., κειμένων όλων επί πολυκατοικίας περιοχής Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ. 58Α, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των επτακοσίων πεντήκοντα Ευρώ (750,00€) και

β) μίας θέσεως σταθμεύσεως αυτοκινήτου του υπογείου, υπό στοιχεία Ρ-28, επιφανείας 14 τ.μ., κειμένης επίσης εις την ως άνω πολυκατοικίαν, με τιμήν εκκινήσεως της δημοπρασίας το ποσόν των εκατόν πεντήκοντα Ευρώ (150,00€)

Η δημοπρασία διά τα ως άνω ακίνητα θα διεξαχθή την 15ην Φεβρουαρίου        2023, ημέραν Τετάρτην και ώραν 12.00ην μεσημβρινήν, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής, επί της οδού Ιωάννου Γενναδίου αρ. 14, εν Αθήναις, ενώπιον αρμοδίου Επιτροπής.

Διά την συμμετοχήν εις τον διαγωνισμόν το ποσόν της εγγυήσεως ορίζεται εις χρηματικόν ποσόν ίσον προς το ποσόν των ανωτέρω οριζομένων αρχικών τιμών εκκινήσεων της δημοπρασίας.  

Έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης, συμβολαιογραφικά κλπ. έξοδα, βαρύνουν τον τελευταίον πλειοδότην.

Δια πληροφορίας σχετικά με την διεξαγωγήν και τους όρους της δημοπρασίας και την λήψην αντιγράφου της Διακηρύξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εις τα Γραφεία της Ιεράς Μονής κατά τας εργασίμους ημέρας και ώρας (τηλέφωνα 210 72 12 402 & 210 72 42 577) ή στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 72 59 349 & 69 86 26 5376 (αρμόδια κ. Ρενέ Σαχίνογλου).


Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον

Ὁ  Καθηγούμενος†  Ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος