Τετάρτη, Οκτωβρίου 10, 2012

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Με αφορμή την εορτή του στις 12 Οκτωβρίου,
συμμετέχοντας αδελφικώς στην Πανήγυρη της Μονής του
στον Κάλαμο Ωρωπού.


Μοναχός, ὅστις ἀμιγής ἐστι κόσμῳ
καὶ ἀενάως ὁμιλεῖ Θεῷ μόνῳ,
βλέπων βλέπεται, φιλῶν φιλεῖται
καὶ γίνεται φῶς λαμπόμενος ἀῤῥήτως·

δοξαζόμενος δοκεῖ πλέον πτωχεύειν
καὶ προσοικειούμενος ὡς ξένος πέλει.
Ὤ, ξένου πάντῃ θαύματος καὶ ἀφράστου!
Διὰ πλοῦτον ἄπειρον ὑπάρχω πένης
καὶ μηδὲν ἔχειν δοκῶ πολὺ κατέχων
καὶ λέγω· Διψῶ διὰ πλῆθος ὑδάτων
καὶ τίς μοι δώσει, ὅπερ ἔχω πλουσίως,
καὶ ποῦ εὑρήσω, ὃν ὁρῶ καθ᾿ ἑκάστην;

Πῶς δὲ κρατήσω, ὃ ἐντός μου ὑπάρχει
καὶ ἔξω κόσμου, οὐ γὰρ βλέπεται ὅλως;

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
νοῶν ἀληθῶς ῥήματα ἀγραμμάτου.