06/02/2015

Από το Κτιτορικόν Μνημόσυνον τη Παραμονή του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού 6 Φεβρουαρίου